24.06.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
753084
On line
Práve je pripojených:
3 Hostí

Aktuality

Populárne
Najnovšie
VÝSLEDKY súťaže ZLATÁ PEČAŤ 2014
Semináre

 
   

 

 

 

 

Dňa 8. októbra 2014 sa uskutočnilo zasadnutie hodnotiteľskej komisie k súťaži Zlatá pečať 2014. Výsledky súťaže si môžete pozrieť TU.

Gratulujeme všetkým oceneným. Ostatným, ktorí zaslali svoje výrobky do súťaže a išli s "kožou na trh" a nezískali ocenenie ďakujeme za účasť a veríme, že v nasledujúcom ročníku budú úspešnejší.

 

Ing. Milan Lederleitner

predseda hodnotiteľskej komisie

 

 

 

 

 

 

 

Štatút súťaže pre rok 2014

21. ročník

1. Preambula

Zhotovenie kvalitného polygrafického výrobku je snahou všetkých pracovníkov polygrafie a je zároveň predpokladom pre dlhodobú spokojnosť zákazníkov. Súťaživosť a presadenie sa na trhu motivuje prihlasovateľov do súťaže Zlatá pečať ku zdravej kolegiálnej rivalite, čo má mimoriadny význam pre produkovanie stále dokonalejších polygrafických výrobkov.

 

 

2. Cieľ súťaže

 

Súťaž Zlatá pečať má za cieľ zhodnotiť kvalitatívnu úroveň polygrafického spracovania produktov vyrábaných v Slovenskej republike predovšetkým vo fáze tlače a dokončujúceho spracovania. Taktiež má za cieľ oceniť spoločnosti, ktoré presadzujú nové technológie, uvádzajú nové polygrafické výrobky na trh, zavádzajú inovačné výrobné postupy a tiež motivovať mladých polygrafických odborníkov. Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a propagovať t v o r c o v najlepších polygrafických výrobkov a tým všeobecne podporiť rozvoj polygrafie a médií na Slovensku. Ocenením výrobcov polygrafických výrobkov chceme zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie pomôcť oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, presadiť sa na čoraz komplikovanejšom mediálnom trhu. Zároveň je cieľom súťaže pôsobiť na zvýšenie profesionálnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných tímov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie.

 

 

3. Organizátor

 

Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku, Račianska 190,

PSČ 831 06 Bratislava 3. Adresa organizátora je zároveň adresou sekretariátu súťaže.

 

 

4. Účastníci súťaže

Účastníkmi súťaže sú organizácie so sídlom v Slovenskej republike. Prihlášky do súťaže môže zaslať organizácia - prihlasovateľ zaoberajúci sa polygrafickou výrobou (zväčša tlačiareň, vydavateľstvo alebo aj objednávateľ - zákazník) za výrobky/súbor výrobkov, kde je buď zhotoviteľom alebo objednávateľom. Vyplnením prihlasovacieho formulára – prihlášky, prihlasovateľ uvedie svoj podiel na zhotovení komplexného výrobku (či je spracovateľom sadzby, reprodukcií, realizátorom tlače, dokončujúceho spracovania, alebo objednávateľom polygrafického výrobku). Prihlasovateľ môže prihlásiť aj súbor výrobkov, napríklad edícia kníh, súbor kalendárov, súbor etikiet atď. Musí to ale vyznačiť v prihláške, kde bude menovite uvedené, ktoré produkty sú prihlásené ako súbor výrobkov.

 

5. Registračný poplatok

Náklady spojené s organizovaním, vyhodnotením a vyhlásením výsledkov súťaže Zlatá pečať budú z časti kryté formou registračného poplatku za každý predložený výrobok (súbor výrobkov) do súťaže. Registračný poplatok je 30,- EUR za predložený výrobok (súbor výrobkov). Registračný poplatok sa platí na účet organizátora súťaže:

Zväz polygrafie na Slovensku

Račianska 190

831 06 Bratislava 3

IČO 30844347

DIČ 2020 815588

Číslo účtu: 2622020291/1100

Vyhlasovateľ súťaže na základe prihlášky zašle prihlasovateľovi daňový doklad – faktúru na daný počet prihlásených výrobkov (súborov výrobkov). Prihlásené výrobky budú zaradené do súťaže až po uhradení registračného poplatku.

 

 

6. Súťažné kategórie

Súťaž Zlatá pečať pre rok 2014 sa vyhlasuje v nasledujúcich kategóriách:

1. Kniha (obsažnejšia literárna alebo obrázková neperiodická publikácia, ktorá tvorí

myšlienkový, alebo výtvarný celok, obvykle tlačená a knihársky spracovaná)

2. Časopis (periodická publikácia vychádzajúca v pravidelných intervaloch, najmenej však

dvakrát ročne, ktorá má rôzny obsah a čitateľské zameranie, neslúži však k dennému

spravodajstvu)

3. Noviny (periodická publikácia uverejňujúca správy, informácie a komentáre o vnútorných

a zahraničných politických, ekonomických, kultúrnych a iných udalostiach)

4. Katalógy (propagačná, dokumentačná alebo informačná tlačovina v rôznych vyhotoveniach,

obvykle tematicky usporiadaná, väčšinou ilustrovaná graficky a polygrafický precízne

vyhotovená)

5. Kalendáre (publikácia, ktorá obsahuje kalendárium; prihlásiť je možné diáre, vreckové

kalendáre, kartičkové kalendáre, knižné kalendáre, listové kalendáre, nástenné

kalendáre, stolové kalendáre a iné)

6. Spoločenské a súkromné tlačoviny; hospodárske tlačoviny (tlačoviny obvykle menšieho
formátu a rozsahu, typograficky upravené, určené k sprostredkovaniu spoločenského

styku ako je napr. navštívenka, svadobné oznámenia, súkromný dopisný papier
a podobne; tlačoviny používané k podnikateľským, úradným, výrobno-obchodným
a iným účelom ako je napr. faktúra, hlavičkový papier a podobne)

7. Etikety a ostatné adjustačné tlačoviny (súhrnný názov pre tlačoviny rôzneho formátu a tvaru,

jednofarebné, alebo viacfarebné, často lakované, razené, s lepidlom alebo bez lepidla
určených na označovanie výrobkov)

8. Ostatné tlačoviny – otvorená kategória ( polygrafické výrobky – tlačoviny nezaradené pod

bodmi 1. – 7. )

9. Netradičné polygrafické spracovanie (polygrafické výrobky spracované nápaditým

a inovatívnym spôsobom uplatneným na území Slovenska, výrobky spracované novými

technológiami).

10. Mladý odborník (polygrafické výrobky na ktorých výrobe sa podieľali predovšetkým mladí

pracovníci a to buď študenti, alebo pracovníci do 25 rokov. Podiel na zhotovení výrobku

mladými pracovníkmi by mal tvoriť „rozhodujúcu časť“ vyrobeného produktu či už vo

fáze tlače, alebo dokončujúceho spracovania).

 

 

7. Orgány súťaže

Sekretariát súťaže - zabezpečuje spracovanie dokumentácie k súťaži a to: Vypracovanie návrhu Štatútu súťaže na príslušné obdobie, rozposlanie prihlášok do súťaže, spracovanie evidencie prihlásených výrobkov, zabezpečenie personálneho obsadenia hodnotiteľskej komisie, materiálno-technické zabezpečenie zasadnutia hodnotiteľskej komisie, zabezpečenie výroby diplomov pre ocenené organizácie, zabezpečenie slávnostného odovzdávania ocenení a priopagácia súťaže a ocenených organizácií.

Hodnotiteľská komisia – pozostáva z odborníkov v oblasti polygrafie a vydavateľstiev.

Prihlasovateľ má možnosť navrhnúť svojho zástupcu do hodnotiteľskej komisie.

Menovanie za člena hodnotiteľskej komisie sa vykoná formou menovacieho

dekrétu podpísaného prezidentom ZPnS. Hodnotiteľská komisia má

do 10 členov. Členstvo v hodnotiteľskej komisii je nezastupiteľné. Členstvo

v hodnotiteľkej komisii je čestná funkcia.

 

Hodnotiteľská komisia si zo svojich členov volí predsedu verejným hlasovaním.

Predseda hodnotiteľskej komisie - riadi činnosť komisie, zúčastňuje sa na

hodnotení, podáva návrhy na vylúčenie výrobku zo súťaže a rozhoduje

v kolíznych situáciách. Predseda vyhlasuje konečné výsledky súťaže

a podpisuje záverečný protokol o výsledkoch súťaže a diplomy súťaže.

 

 

 

8. Hodnotenie výrobkov

 

Hodnotenie výrobkov v súťaži Zlatá pečať, vykonáva nezávislá hodnotiteľská komisia menovaná Zväzom polygrafie na Slovensku. Prvotný výber prihlásených výrobkov do súťaže, teda ich úplnosť, technické vyhotovenie a kvalitu, si vykoná prihlasovateľ sám. Hodnotiteľská komisia, hodnotí výrobky na svojom zasadnutí v niekoľkých po sebe idúcich vylučovacích kolách. Hodnotenie sa vykonáva bodovaním pomocou hodnotiteľských „Protokolov“. Škála hodnotenia je od 0 do 10 bodov. 0 je najnižšie hodnotenie, 10 je najvyššie hodnotenie, X znamená, že výrobok v danom parametre nie je hodnotený. Ako hlavné kritérium sa posudzujú kvalitatívne parametre v oblasti tlače a dokončujúceho spracovania a ako vedľajšie kritéria sa posudzuje vhodnosť použitých materiálov, celková architektúra tlačoviny, grafické a typografické spracovanie. Bodovo sa hodnotí komplexný parameter „tlač“ (tlačový proces + spracovanie obrazu a textu) a parameter „dokončujúce spracovanie“ (väzba, adjustáž). Výsledné bodové hodnotenie výrobku je súčtom všetkých bodov udelených jednotlivými členmi komisie. Bodovanie je prvotné kritérium v hodnotení. V prípade že niektorá časť sa nehodnotí, (ak je výrobok zhotovený v kooperácii prihlasovateľa s iným subjektom), toto sa zohľadní pri výbere ocenených výrobkov. Pri výbere ocenených výrobkov sa taktiež prihliada na komplexnosť spracovania výrobku prihlasovateľom, teda vrátane spracovania sadzby a reprodukcií. Ak prihlasovateľ výrobok zaslaný do súťaže prihlasuje len za určitú časť (zhotovenie sadzby, reprodukciu, tlač, knihárske spracovanie), alebo ho prihlasuje ako objednávateľ – zákazník, uvedie to v prihláške v časti „Výrobok / Do kategórie/ *Poznámka“.

Komisia vyberá ocenené výrobky (skupinu výrobkov) na základe hlasovania jednotlivo za každý výrobok, pričom prihliada na výšku získaných bodov.

 

V jednotlivých vyhlasovaných kategóriách sa udeľuje cena ZLATÁ PEČAŤ

Cena má formu diplomu na ktorom je logo súťaže, označenie ocenenia v danej kategórii, meno prihlasovateľa oceneného výrobku, názov oceneného výrobku alebo skupiny výrobkov, podpis predsedu hodnotiteľskej komisie a prezidenta zväzu polygrafie a údaje o roku.

Komisia môže udeliť i viacero ocenení v danej kategórii. Ceny v jednotlivých kategóriách je možné aj neudeliť.

 

9. Logo sútaže

 

Logo súťaže vychádza z loga Zväzu polygrafie na Slovensku (vták Noa

s heraldickým znakom SR), ktoré je umiestnené v kruhu. Pod kruhom

sa nachádza nápis Zlatá pečať z písmového fontu Fractura. Farba loga je

zlatá .

10. Termín súťaže a miesto

Rozposlanie prihlášok do súťaže: august 2014

Termín predloženia prihlášok a zaslanie výrobkov je do 16. 9. 2014.

Vyhodnotenie výrobkov zaslaných do súťaže sa uskutoční v 40. týždni (30. 9. – 1. 10. 2014)

Odovzdanie ocenení: 6. november 2014 na výstave BIBLIOTEKA Bratislava

Miesto predloženia výrobkov : Sekretariát súťaže Zlatá pečať

Zväz polygrafie na Slovensku

Račianska 190

831 06 Bratislava

Tel.: 02/ 444 590 66 , M: 0903 242 333,

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

11. Ostatné ustanovenia

 

Do súťaže možno prihlásiť len výrobky, ktoré sú už realizované. Prihláška sa spracováva na každý prihlasovaný výrobok samostatne, alebo sa spracuje prihláška za skupinu výrobkov. Prihláška musí byť doložená hotovým výrobkom (výrobkami). Ocenené výrobky v súťaži Zlatá pečať budú vystavené v expozícii Zväzu polygrafie na Slovensku na výstave BIBLIOTÉKA v Bratislave v dňoch 6. – 9. 11. 2014. Odovzdanie diplomov sa uskutoční na výstave BIBLIOTÉKA. Výsledky súťaže budú publikované v odborných polygrafických časopisoch a na internetovej stránke ZPnS www.zpns.sk. Ocenené organizácie v súťaži Zlatá pečať budú prostredníctvom Zväzu polygrafie na Slovensku propagované u potencionálnych partnerov. Ocenené organizácie môžu použiť logo súťaže na marketingové účely.

Zaslané výrobky do súťaže budú použité zväzom polygrafie na následnú propagáciu jednotlivých prihlasovateľov.

 

Ing. Peter B l u b l a

prezident ZPnS

 

V Bratislave 6. august 2014

 

 

PRIHLÁŠKA - FORMULÁR

ŠTATÚT súťaže - na stiahnutie

 

Posledná úprava ( 11.03.2015 )
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 31 - 35 z 101