24.06.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
753112
On line

Aktuality arrow Slovník

Anglicko - Slovenský slovník
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anglicky Slovensky Filter:
A ^
A format paperback mäkká väzba formátu A  
abbreviation skratka  
abrasion oder  
abrasion resistance odolnosť proti oderu  
abridge skrátiť  
abridged skrátený  
abridgement skrátenie  
absorbency nasiakavosť  
absorption paper nasiakavý papier  
academic books akademické knihy  
accent akcent  
accept prijať  
acceptance prijatie  
access prístup, vyvolať na počítači  
accordion fold/concertina fold/fanfold harmoniková skladačka  
account, bill účet  
accountant účtovník  
accounts payable splatné účty, záväzky  
accounts receivable pohľadávky  
acetate acetátový film  
achromatic achromatický  
achromatic separation achromatické výťažkovanie  
acid kyselina  
acid-free paper papier zbavený kyseliny  
acknowledgement potvrdenie  
acoustic coupler akustická prípojka  
acquire nadobudnúť  
acquisition prírastok  
acronym skratkové slovo  
action for libel/libel action žalovanie za nactiutŕhanie  
acute accent akút (akcent)  
ad/advert/advertisement inzerát  
adapt adaptovať  
adaptation adaptácia  
addendum, appendix, supplement dodatok  
additional paper prídavok papiera  
additive prísada  
additive colour mixing aditívne miešanie farieb  
address label adresný štítok  
address list zoznam adresátov  
addressing machine adresovací stroj  
adhesive lepiaci, lepidlový  
adhesive binding/perfect binding lepená väzba  
adjustment úprava; nastavenie  
adjustment of the machine príprava stroja, nastavenie  
admini-stration administratívna práca  
administer spravovať  
administration správa, administrácia  
administrative administratívny  
adopt prijať, adoptovať  
advance preddavok  
advance copies/advances signálne výtlačky  
advance payment, payment in advance, downpayment záloha, zálohová platba, akontácia  
advert, advertisement inzerát, reklama  
advertise inzerovať  
advertising reklama, propagácia  
advertising agency reklamná agentúra  
advertising copy reklamný výtlačok  
advertising rates sadzby za reklamu  
advertising space priestor na reklamu  
advice note oznámenie, avízo  
after sales service služby zákazníkom po predaji (servis, náhradné diely atď.)  
against the grain proti smeru vlákna  
age hardening tvrdnutie (vytvrdzovanie) starnutím  
agency agentúra  
agent zástupca, agent  
agree dohodnúť sa, súhlasiť  
agreeement zmluva  
agreement dohoda  
air condition klimatizácia  
air conditioned klimatizovaný  
air cushion vzduchový vankúš  
air former skladací lievik ofukovaný vzduchom  
air freight letecká doprava nákladov  
air humidity vlhkosť vzduchu  
air pressure tlak vzduchu  
air suction feeder pneumatický nakladač  
air turn bars obracacie tyče ofukované vzduchom  
airbrush retušovací rozprašovač farby, retušovač  
airfreight dopravovať letecky  
alcohol dampening alkoholové vlhčenie  
alcohol substitute náhrada alkoholu (ako prísady do vlhčiaceho roztoku)  
align vyrovnávať  
alignment vyrovnávanie  
alkali, base zásada  
all rights reserved všetky práva vyhradené  
all-day daily denník s novými vydaniami po celý deň (s mutáciami aktuálnej časti)  
all-in celý rukopis je v sadzbe  
alphabet abeceda  
alphabet length dĺžka abecedy  
alphabetic character set písmenový znak sadzby  
alphabetical abecedný  
alphanumeric abecedno-číslicový  
alter zmeniť  
alteration zmena  
alternating current (A.C.) striedavý prúd  
aluminium plate, alu-plate hliníková platňa  
amend upraviť  
amendment úprava  
americanization amerikanizácia  
ampersand značka et (&)  
analyse/analyze analyzovať  
analysis analýza  
annotate anotovať, pridať poznámky  
annotated text anotovaný text  
annual každoročný; ročenka  
annual report výročná správa  
anodic oxidation anodická oxidácia, anodizácia  
anodized aluminium plate anodizovaná (eloxovaná) hliníková platňa  
anon skratka pre anonymný  
anthology antológia, zbierka literárnych prác  
anti-set-off-spray, anti-setoff spray poprašok proti obťahovaniu  
antifoaming agent odpeňovač, prípravok proti peneniu  
antihalation antihalácia, ochrana proti halácii (tvorbe svetelných kruhov)  
antihalation layer, antihalo antihalačná vrstva  
antista-tic agent antistatický prostriedok  
antista-tic bar antistatická lišta (na odstraňovanie statického náboja)  
aperture envelope obálka s okienkom  
aperture, diaphragm clona (fot.)  
apostrophe apostrof  
appearing size očividný rozmer, zjavná veľkosť  
applications software aplikačný softver  
approval schválenie  
approval copy výtlačok na ukážku  
approve schváliť  
Arabic numerals/numbers/figures arabské číslice  
arc lamp oblúková lampa  
archives archívy  
area plocha, oblasť  
art board umelecká tabuľa  
art editor výtvarný redaktor  
art paper papier na umeleckú tlač  
article článok, časť  
articles stanovy  
articles of association stanovy združenia  
artwork (a/w) výtvarná práca  
ascender horný doťah  
ASCII file súbor ASCII  
assembly zostavenie, zoskupenie  
assign postúpiť, odstúpiť, prideľovať prácu  
assignment úloha  
assistant asistent  
association združenie  
asterisk hviezdička  
atlas atlas  
audio-visual (AV) audiovizuálny  
author autor  
author promotion tour propagačné turné autora  
author questionnaire autorský dotazník  
author's agent zástupca autora, autorov agent  
author's alterations (AAs) autorské úpravy  
author's contract autorská zmluva  
author's copies autorské výtlačky  
author's corrections (ACs) autorské opravy  
authorization oprávnenie, autorizácia  
authorized autorizovaný  
authors' agent autorov zástupca  
authorship autorstvo  
autobiography autobiografia  
automatic automatický  
automatic hyphenation and justification automatické rozdeľovanie slov a zarovnávanie  
automatic page make-up automatické zalamovanie sadzby do stránok  
autopositive film autopozitív  
auxiliary equipment prídavné vybavenie  
availability dostupnosť  
award ocenenie  
B ^
B format paperback mäkká väzba formátu B  
b.p. (by procuration) per procura (pri podpise prokuristu firmy)  
back copy/back number starý výtlačok, staré číslo  
back cover zadná doska knihy, zadná strana obálky  
back flap/back jacket flap zadná záložka prebalu, záložka na zadnej strane prebalu  
back lining podlepenie knižných chrbtov  
back margin/gutter margin/inside margin okraj stránky v chrbte, vnútorný okraj  
back matter sadzba na konci knihy  
back orders spätné objednávky  
back payment nedoplatok  
back register register (krytie) rubovej stránky  
back slash opačná lomka (\)  
back up zálohovať  
back-end system, rear-end system výstupný systém (t.j. časť napr. fotosadzbového systému, zabezpečujúca výstup)  
back-up rezerva, záloha  
backbone chrbát knihy  
backdate spätne datovať  
background pozadie  
backlist kmeňový zoznam kníh  
backlog nevybavené veci  
bad break zlé rozdelenie  
bad copy nečitateľný rukopis, zlá kópia  
bad debt nedobytná pohľadávka  
balance sheet bilančný hárok, výsledovka  
balloon former balónový skladací lievik  
bank account bankový účet  
bank draft banková zmenka  
bar code/bar graphics čiarový kód  
base základ, podložka  
base alignment vyrovnanie podľa základnej čiary  
base line základná čiara  
base paper surový papier, podkladový papier  
bastard title patitul, predtitul  
batch processing spracovanie v dávkach  
bath concentration koncentrácia kúpeľa  
bath temperature teplota kúpeľa  
bearer, cylinder bearer šmykový nákružok  
bearing ložisko  
belt conveyor pásový dopravník  
bend ohýbať  
bending machine, bender, plate bender ohýbačka tlačových platní  
Berne Convention Bernská konvencia  
bestseller najpredávanejšia kniha  
bible paper, india paper bibliový papier  
biblio stránka s bibliografickými údajmi  
biblio-graphy bibliografia  
bid ponúknutá cena, ponuka  
bilingual dvojjazyčný  
bill of exchange zmenka  
bill of lading konosament  
billboard plagátovacia doska, plagátové návestie  
bimetallic plate/bimetal plate dvojkovová platňa  
binary system dvojzložková sústava  
bind viazať  
binder obal z hrubých dosák  
bindery, bookbinding knihárstvo, kníhviazačstvo  
binding viazanie, väzba  
binding board knihárska lepenka  
binding machine viazací stroj, viazačka  
biography životopis  
bit bit  
black and white (b & w) čiernobiely  
black box čierna skrinka  
black printer/black plate čierny štočok  
blackening sčernanie  
blad maketa, neúplná kniha  
blade coating natieranie pomocou lopatky, stierača  
blank prázdny  
blank page prázdna strana, vakát  
blanket ofsetový gumový (prenášací) poťah  
blanket agreement združená dohoda  
blanket cylinder gumový (prenášací) valec  
blanket packing podloženie gumového poťahu  
blanket swelling, blanket embossing napučanie gumového poťahu  
blanket thickness hrúbka gumového poťahu  
blanket wash umývací prostriedok na gumový poťah  
blanket-to-blanket tlač systémom guma proti gume  
bleached paper bielený papier  
bleed orezaná ilustrácia  
bleed off byť vytlačený až po orez  
blind (printing) plate slepá (tlačová) platňa  
blind blocking/blind stamping/blind embossing razenie bez farby  
blister pack plastické balenie do vydutých tvarov  
block štočok  
block capitals/block letters, capital letters/caps veľké tlačené písmená  
block in vyznačiť, rozvrhnúť  
block out zakrývať retušovacou farbou  
blocking razenie (knižných dosák)  
blow up, enlarge zväčšiť  
blow-up zväčšenina  
blower dúchadlo  
blower bar rozfukovacia tyč  
blueprint modrá planografická kópia, kyanotyp, plán  
blurb nakladateľská reklama na záložke knihy  
Board of Directors predstavenstvo, správna rada  
board of directors správna rada  
board paper, waste leaf predsádka  
board, millboard, pulp board/pulp card lepenka  
boards (front board and back board) dosky  
body hlavná časť  
body size, type size stupeň veľkosti písma  
boldface/bold-faced type (bf) tučné písmo tučný s hrubými obrysmi, zvýraznený, bold  
book kniha  
book auction knižná dražba  
book back roughing machine frézovačka na knižné chrbty  
book block knižný blok  
book club klub čitateľov  
book club edition edícia knižného klubu  
book club rights právo vydať v klubovej edícii  
book cover/book jacket/book wrapper knižné dosky  
book designer knižný návrhár  
book fair knižný veľtrh  
book printing tlač kníh  
book proofs obťahy knihy  
book token knižná darčeková poukážka  
book trade knižný obchod, knižný trh  
book-mark záložka, stužka v knihe  
bookbinder knihár, kníhviazač  
booklet knižočka  
books sent on consignment knihy zaslané do komisie  
bookseller kníhkupec  
bookshop kníhkupectvo  
booth predajný stánok  
border okraj  
borrower, debtor vypožičiavateľ, prijímateľ úveru, dlžník  
bottom margin/foot margin/tail margin spodný okraj  
bottom-blade ink fountain farebnica s dolným stieracím nožom  
bought ledger/purchase ledger hlavná kniha o výdavkoch  
bound books/copies viazané výtlačky  
boxed set sada uložená v škatuli  
brace svorka  
Braille Braillovo písmo  
brake brzda  
brass mosadz  
breach of contract porušenie zmluvy  
break lom, pauza  
break even vyrovnať náklady a výnosy  
break line východový riadok  
breakeven point mŕtvy bod, náklady sa rovnajú výnosom  
breaking length, tearing length tržná dĺžka  
bring forward preniesť položku ďalej  
broadcasting rights vysielacie práva  
broadsheet novinový formát, veľký formát  
brochure, pamphlet brožúra  
broke výmet, odpadový papier  
bromide (paper) bromidový papier  
bromide/bromide print bromokópia, bromotlač  
bronzing bronzovanie  
brush dampening system kefový vlhčiaci systém  
brush roller kefový valec  
buckle folder kapsový skladací stroj  
buckle folding vreckové skladanie  
buckram, cloth plátno  
budget rozpočet  
buffer zásobník, vyrovnávacia pamäť  
bulk hrúbka knihy, objemová hmotnosť papiera, väčšie množstvo  
bulk buying/bulk purchase nákup vo veľkom  
bulk order objednávka vo veľkom  
bulk stock zásoby vo veľkom  
bulking dummy knižná maketa  
bulky objemný  
bulky issue masové vydanie  
bulky paper voluminózny papier  
bullet znak veľká tmavá bodka  
bundle stoh (vytvorený v stohovači)  
bundling zväzovanie  
burning, burn-in, baking vypaľovanie  
burst binding roztrhnuté viazanie  
business card, visiting card, calling card (U.S.) vizitka, navštívenka  
business conditions obchodné podmienky  
buy kupovať  
buy in kúpiť hotový titul na publikovanie  
buyer kupujúci  
buying around nakupovanie tu a tam  
byte bajt  
C ^
C format paperback mäkká väzba formátu C  
calendar kalendár  
calendar year kalendárny rok  
calendered paper kalandrovaný papier  
calf teľacia koža, teľa  
caliper posuvné meradlo, hmatadlo, hrúbka papiera  
calligraphy krasopis, kaligrafia  
camera fotoaparát, kamera  
camera-ready copy rkp/lepená montáž pripravená na reprodukciu  
camera-ready copy (CRC)/camera-ready paste-up (CRPU) rukopis/grafická predloha pripravená na reprodukciu  
cancel chybný hárok, vymeniť chybnú stranu, zrušiť  
cancellation zrušenie  
cap veľké písmeno, verzálka  
cap height výška verzálky  
capital kapitál  
capital equipment kapitálové vybavenie  
capital expenditure/investment/outlay investičné výdavky, investície, výdavky  
caps & lc/caps and lower case verzálky a minuskuly, veľké a malé písmená  
caps & sc/caps and small caps/caps and smalls verzálky a malé kapitálky  
caption, legend popis, legenda  
carbon, carbon paper uhľový papier, karbónový papier  
card karta  
cardboard kartón, lepenka  
care of (c/o) na adresu, na vedomie  
carriage preprava; prepravné  
carriage paid prepravné zaplatené  
carrier prepravca  
cartography kartografia  
carton kartón, lepenková škatuľa  
cartridge paper nábojnicový papier  
case knižné dosky; škatuľa, debnička  
casebound, hardbound viazaný v tuhej väzbe  
cased binding tuhá väzba  
cased book viazaná kniha  
cash flow príliv penazí, hotovosť, tok financií  
cash on delivery (COD/c.o.d) skratka na dobierku, splatné pri dodaní  
cassette (tape) kazeta, kazetová páska  
cast off odhad počtu stránok, rozpočítať rukopis  
cast-coated paper liatím natieraný papier  
casting off/casting up odhadovanie počtu stránok, rozpočítanie rukopisu  
catalogue/catalog katalóg, katalogizovať  
cathode ray tube (CRT), screen obrazovka  
CD (compact disc) kompaktný disk  
CD-ROM CD-ROM  
cedilla cédille  
Central Processor Unit (CPU) centrálna počítačová jednotka  
centre spread protiľahlé strany v zloženom hárku  
centre/center stred, umiestniť do stredu  
certificate of origin osvedčenie o pôvode  
chain conveyor reťazový dopravník  
chain store filiálkový obchod  
changeover time doba prestavenia (nastavenia)  
chapter kapitola  
chapter heading/chapter head/chapter title názov a číslo kapitoly  
character znak, písmeno, postava  
character count sčítanie znakov  
character recognition rozpoznávanie znakov  
character set súbor znakov  
character, letter písmový znak  
characters per inch (cpi) počet znakov na jeden palec  
characters per line (cpl) počet znakov na riadok  
characters per second (cps) počet znakov za sekundu  
charge požadovaná cena, účtovať  
cheap edition lacné vydanie  
check kontrolovať, skúšať  
check copy kontrolný výtlačok  
check digit kontrolná číslica  
check mark kontrolná značka  
chemac viazačský lis na zlisovanie dosiek  
chemical (wood) pulp technická buničina  
chilled roller, cooled roller chladený valec  
chilling unit, chiller chladiace zariadenie  
chipboard drevotriesková doska  
chopper blade skladací nôž na priečny lom  
chopper folder priečny skladací aparát, skladací aparát na priečny lom  
chrome-coated pochrómovaný  
cicero, pica/pica em cicero  
circular cardboard shutter kruhový nôž na lepenku  
circular cutting machine, circular cutter kruhová rezačka  
circular letter obežník  
circulation náklad novín a časopisov  
circumferential register obvodový register, radiálny register  
circumferential speed obvodová rýchlosť  
circumflex accent akcent cirkumflex  
claim pohľadávka  
clamping upínacie zariadenie  
clamping bar upínacia lišta  
classified advertisements inzeráty v malom oznamovateli  
clause klauzula  
close up stiahnuť sadzbu  
closed market uzatvorený trh, uzavretý trh  
closeup záber zblízka  
clothbound viazaný v plátne  
clutch, coupling spojka  
co-edition koedícia  
coarse screen hrubý raster  
coated paper natieraný papier  
coating natieranie  
coauthor spoluautor, spolupracovať na niečom  
COD/c.o.d. (cash on delivery) na dobierku, splatné pri dodaní  
code kód  
coffee table book veľká obrázková publikácia  
cold-set printing tlač cold-set (s použitím farieb schnúcich vpíjaním a oxidáciou, tlačový stroj nemá sušiace zariadenie)  
cold-set printing inks tlačové farby schnúce vpíjaním a oxidáciou (bez dodatočného sušenia)  
collaborate spolupracovať  
collaboration, cooperation spolupráca  
collate kolacionovať  
collating machine, collator, gathering machine znášací stroj, znášačka  
collating marks chrbtové značky  
collection zhromažďovanie  
collective authorship kolektívne autorstvo  
college bookstore fakultné kníhkupectvo  
collotype, collotype printing svetlotlač  
colon dvojbodka  
colophon tiráž, impresum, imprint vydavateľa  
colour bar farebný kontrolný prúžok  
colour copy, colour original farebná predloha, originál  
colour correc-tion farebná korekcia  
colour density denzita (optická hustota) farby  
colour film farebný film  
colour printing farebná tlač  
colour scale farebná stupnica  
colour separation výťažkovanie  
colour swatch vzorka farby  
colour transparency farebná transparentná predloha, farebný diapozitív  
colour transparency (C/T), slide diapozitív  
colour/color, dye farba  
coloured edges/coloured top farebná oriezka  
column stĺpec  
column-centimetre stĺpcový centimeter  
column-inch stĺpcový palec  
coming-and-going stála zmena, chodenie sem a tam  
comma čiarka  
commercial komerčný, priemyselná reklama v rozhlase alebo televízii  
commission provízia, odmena, zadanie, objednávka, zadať objednávku  
commission agent zástupca za províziu  
commissioning editor redaktor objednávajúci dielo, redaktor zadávajúci objednávky  
compatibility zlučiteľnosť  
compatible zlučiteľný  
competing titles konkurenčné tituly  
competition súťaženie, konkurovanie, konkurenčné podniky, konkurencia  
compilation kompilácia  
complementary colour doplnková (komplementárna) farba  
complementary colours komplementárne farby  
compose, typeset sádzať  
composition, setting, typesetting sádzanie, sadzba  
compositor, typesetter sadzač  
compressible blanket kompresibilný gumový poťah  
compression resistance, pressure resistance pevnosť v tlaku  
computer error počítačová chyba  
computer graphics počítačová grafika  
computer listing počítačový zoznam  
computer phototypesetting počítačová fotosadzba  
computer system počítačový systém  
computer typesetting sadzba pomocou počítača  
computer-assisted design (CAD) grafický návrh vyhotovený na počítači  
computer-generated zostavený na počítači  
concertina fold/accordion fold harmonikové skladanie  
condition podmienka  
conditions of sale predajné podmienky  
conductivity vodivosť  
conductor vodič (el.)  
conglomerate konglomerát  
consecutive numbering poradové, priebežné číslovanie  
consignment note nákladný list  
consignment stock konsignačný sklad  
consignment, shipment zásielka  
consistency dôslednosť, konzistencia  
consolidated shipment spoločná zásielka  
consortium konzorcium  
consultant konzultant  
consumables spotrebný materiál  
contact angle dotykový uhol  
contact area dotyková plocha  
contact negative kontaktný negatív  
contact positive kontaktný pozitív  
contact print, contact copy kontaktná kópia  
contact screen kontaktná sieť  
contactless printing, no-contact printing bezkontaktná tlač  
container prepravný kontajner  
containerization kontejnerizácia  
containerize kontejnerizovať  
content, contents list/list of contents, table of contents obsah  
contents page strana s obsahom  
continuous stationery tabelačný papier  
continuous tone/contone tónová kresba  
continuous-tone film poltónový film  
contract zmluva, uzavrieť zmluvu  
contract value hodnota kontraktu  
contrast kontrast  
contribution príspevok  
contributor prispievateľ  
control lever riadiaca páka, ovládacia páka  
control panel riadiaci panel  
control station riadiaci pult  
control voltage riadiace napätie  
control, check kontrola, kontrolovanie, kontrolovať  
conveyor, transporter, conveyer dopravník  
coordinate koordinovať  
copper cylinder pomedený valec  
coproduction koprodukcia  
copublication spoločná publikácia  
copy kópia, kopírovať  
copy delivery počítadlo výtlačkov  
copy editing redigovanie  
copy editor redaktor zodpovedný za prípravu rukopisu do sadzby, editor  
copy fitting rozvrhnutie rukopisu  
copy holder držiak rukopisu  
copy preparation/copy prep príprava rukopisu  
copying frame kopírovací rám  
copying varnish kopírovací lak  
copyright zaistený autorským právom, vyhradené autorské právo, chrániť  
copyright fee poplatok za copyright  
copyright law zákon o autorskom práve  
copyright notice poznámka o copyrighte  
copywriter reklamný textár  
copywriting písanie reklamných textov  
core dutinka  
core diameter priemer dutinky  
corporate image imidž spoločnosti  
correct opraviť, korigovať  
correction, repair oprava  
corrigenda zoznam opráv  
corrosion korózia, hrdzavenie  
corrosion resistance odolnosť proti korózii  
corrugated (card)board vlnitá lepenka  
cost cena, náklady, trovy, stáť, kalkulovať cenu  
cost price výrobná cena  
cost, insurance, freight (c.i.f.) cena, poistné, doprava  
cost-cutting úsporný  
cost-effective cenove efektívny  
costing výpočet nákladov  
counter počítadlo (počtu výtlačkov)  
counter pack škatuľa na balenie i vystavenie tovaru  
counting počítanie  
courier kuriér, poslať zásielku po kuriérovi  
course book, textbook učebnica  
court súd; dvor  
court fee súdne poplatky  
Court of Arbitration arbitrážny súd  
cover kryt, knižný obal; obálka časopisu, prikryť, obaliť  
cover copy/copy for the cover text na obálku  
cover costs pokryť náklady  
cover design výtvarný návrh obálky  
cover feeder nakladač obálok  
cover material materiál na obal  
cover price cena uvedená na obale  
covered roller valec s poťahom  
covering letter/covering note sprievodný list  
cpm (Cycles Per Minute) počet cyklov (taktov) stroja za minútu  
crease záhyb, sklad, pokrčenie, urobiť záhyb, ryhovať, pokrčiť  
credit úver, aktívum, uviesť autorov  
credit balance aktívny zostatok  
credit control kontrola úveru  
credit limit úverový limit  
credit line riadok s menom autora  
credit note dobropis  
credit-worthy úveruschopný  
creditor veriteľ  
credits zoznam autorov a prispievateľov  
crop orezať, príliš zrezať  
cropping orezávanie  
cross cut priečny rez  
cross cutter priečna rezačka  
cross fibre priečne vlákno  
cross fold priečny lom  
cross folder priečny skladací aparát  
cross perforation priečna perforácia  
cross stacker krížový stohovač  
cross zigzag fold priečny harmonikový lom  
cross-reference odkaz, odkázať  
cross-strapping krížové preväzovanie  
cross-strapping machine, cross-strapper krížová preväzovačka  
crosshead/crossheading medzititulok  
CTP (Computer-To-Plate) bezfilmové zhotovenie tlačových foriem  
cumulative index kumulatívny index  
currency mena  
current, electrical current elektrický prúd  
cursor kurzor  
customer zákazník  
customer file údaje o zákazníkoch  
customer service department oddelenie služieb zákazníkom  
customs colnica  
customs clearance colné odbavenie  
customs duty colný poplatok  
cut zníženie, škrt, zostrih, škrtnúť, zostrihnúť, znížiť  
cut and paste postrihanie a nalepenie  
cut flush zrezať do jednej roviny  
cut length, cut-off length dĺžka odrezka  
cut mark rezacia značka  
cut register register rezu  
cut-off odrezok  
cut-sized orezaný na formát  
cutting edge rezná hrana  
cutting program program rezania  
cutting sequence poradie rezov  
cyan azúrová farba  
cycle cyklus, takt (stroja)  
cylinder valec  
cylinder brake brzda cylindra  
cylinder change výmena valcov, cylindrov  
cylinder circumference obvod cylindra (valca)  
cylinder diameter priemer cylindra (valca)  
cylinder gripper chytač valca  
cylinder press/flatbed cylinder press plošný nátlačkový stroj  
Cyrillic alphabet cyrilika  
D ^
dagger znak krížik  
daily newspaper denník  
daisy-wheel typové koliesko  
daisy-wheel printer, matrix printer matricová tlačiareň  
dampening roller vlhčiaci valec  
damping (dampening) system vlhčiace zariadenie  
damping mixture, fountain (damping, dampening) solution, damping water vlhčiaci roztok  
damping vibrator, feed damping roller vlhčiaci prenášací valec, lízač  
dancer, compensating roller kompenzačný valec (ťah pása papiera)  
darkroom tmavá komora  
darkroom processing spracovanie v tmavej komore  
dash pomlčka  
data údaje  
data capture zaznamenávanie údajov  
data processing (DP) spracovanie údajov  
database databáza  
database publishing vydávanie informácií z databanky  
daylight processing spracovávanie za denného svetla  
de luxe edition luxusná edícia  
deadline posledný termín  
deal uzavretý obchod  
dealer obchodník  
debit pasívum  
debit and credit strana má dať a strana dal  
debit note dlhopis  
debt dlh  
debtor dlžník  
deckle čerpací rám; šírka formátu papierenského stroja  
dedicate venovať  
dedication venovanie  
deep shadow, shadow hĺbky, tiene  
deep-pile delivery vysokostohový vykladač  
deep-pile feeder vysokostohový nakladač  
degreasing odmastenie  
deink odstraňovať tlačovú farbu  
deleatur deleatur, korektúrne znamienko (= vyhodiť)  
delete vyškrtnúť  
deletion vyškrtnutie  
delivery odovzdanie rukopisu  
delivery (turning) star vykladacia hviezdica, vejárové koleso, "kôš"  
delivery date dátum dodávky  
delivery gripper chytač vykladača  
delivery instructions expedičné inštrukcie  
delivery note dodací list  
delivery pile vykladací stoh, stoh vo vykladači  
delivery sucker vykladacia savka  
delivery terms dodacie podmienky  
demand požadovať  
densitometer denzitometer  
department (dept), division oddelenie  
depreciation amortizácia  
depth of page/page depth výška sadzby, výška strany  
descender dolný doťah  
descreening odrastrovanie  
description popis  
design návrh  
designer návrhár  
desk editor, editor redaktor  
desktop publishing (DTP) desktop pablišing  
develop vyvolať  
developer, developing bath vývojka, vyvolávací kúpeľ  
developing time, development time doba vyvolávania  
development vyvolávanie; rozvoj, vývoj  
development speed rýchlosť vyvolávania  
Dewey decimal classification Deweyho desatinné triedenie  
diacritical marks/diacritics/diacriticals diakritické znamienka  
diaeresis/dieresis prehlasovací akcent  
diagram diagram  
dictionary, vocabulary slovník  
die razidlo, matrica  
die stamping, stamping razenie  
diff-used light difúzne (rozptýlené) svetlo  
digest zbierka, prehľad  
digipad číslicový prevodník  
digital computer číslicový počítač  
digitize vyjadriť číslicovou formou  
dimension, size rozmer  
diphthong dvojhláska  
direct priamy  
direct access priamy prístup  
direct current (D.C.) jednosmerný prúd  
direct mail adresná zásielka  
direct screening priame rastrovanie  
direct selling priamy predaj  
direction smer  
direction of rotation smer otáčania  
directions for use návod na použitie  
directory telefónny zoznam  
disc, disk disk  
disclaimer odmietnutie  
discount zľava  
discretion uváženie  
disk drive disková jednotka  
disk operating system (DOS) diskový operačný systém  
dispatch/despatch odoslanie  
display vystavovanie tovaru  
display box výstavná skrinka  
display stand výstavné miesto  
distribution distribúcia  
distribution costs distribučné náklady  
distribution network distribučná sieť  
distribution roller, distributing roller, distributor roztierací valec (farebníkový i vlhčiaci)  
distributor distributér  
doctor blade stierač, stierací nôž  
doctor blade angle uhol nastavenia stierača  
doctor blade edge ostrie stierača  
doctor blade inking unit farebník so stieračom  
doctor blade motion bočný posun stierača  
doctor blade stroke nadskočenie stierača  
doctor roller stieračový valec  
door-to-door podomový (predaj)  
dot density denzita, optická hustota bodu  
dot etching bodové leptanie  
dot gain nárast bodu  
dot loss, dot reduction úbytok bodu  
dot screen bodový raster  
dot shape tvar bodu  
dot sharpness ostrosť bodu  
dot size veľkosť bodu  
dot, full point, full stop bodka  
dot-for-dot reproduction faksimile, autotypia  
dot-matrix printer bodová tlačiareň  
dots per inch/d.p.i./dpi počet bodov na palec  
double burn dvojité presvietenie  
double column dvojstĺpec  
double density dvojnásobná hustota  
double density disk (DD) disk s dvojnásobnou hustotou  
double feeding control, double sheet control kontrola naloženia zdvojených hárkov  
double former folder, twin former folder skladací aparát s dvoma lievikmi  
double page spread/double spread, opening spread dvojstránka  
double parallel fold, DP fold dvojitý paralelný lom  
double quotes/double inverted commas dvojité úvodzovky  
double tape obojstranná lepiaca páska  
double width press tlačový stroj s dvojitou šírkou  
down time prestojový čas  
downpayment záloha, akontácia; platba v hotovosti  
draft náčrt, návrh  
drawing kresba  
drier/dryer sušič  
drill, input, entry vŕtať, perforovať vstup, vkladanie informácie  
drilling, milling frézovanie  
drive pohon  
drive shaft hnací hriadeľ  
driven roller hnaný valec  
driving roller hnací valec  
dropped (chapter) heads znížené nadpisy  
drum bubon  
dry offset printing, driography nepriama tlač z výšky, suchý ofset  
dry-transfer lettering/dry-transfer process písmená odtláčané z fólie  
drying catalyst katalyzátor schnutia  
drying retardant spomaľovač (inhibítor) schnutia  
drying unit, dryer, drying tunnel sušiace zariadenie, sušiaci tunel  
drying way, drying path sušiaca dráha  
ductor duktor  
ductor knife, ink (fountain) blade farebnicový nôž  
due dlžný, splatný  
due date deň splatnosti  
dues dlhy  
dummy, mock-up maketa  
dump bin výstavný kontejner  
duotone dvojfarebný autotyp  
duplicate duplikát  
duplicate film kópia filmu  
duplicate plate duplikátna platňa  
duplication duplikácia, kopírovanie dokumentov  
dust cover/dust jacket/dust wrapper, jacket knižný prebal  
dust exhaust odsávanie prachu  
dust proof, dust-tight prachotesný  
E ^
edge okraj, hrana  
edit redigovať, editovať  
editing terminal edičný terminál  
edition, issue vydanie  
editorial redakčný  
editorial (department) redakčné (oddelenie)  
editorial department edičné oddelenie  
educational vzdelávací  
educational contractor/school contractor dodávateľ vzdelávacej literatúry  
educational publisher vydavateľstvo vzdelávacej literatúry  
electro-nic publishing elektronické vydávanie  
electronic composition elektronická sadzba  
electronic mail/email elektronická pošta  
electronic point-of-sale (EPOS), electronic point of sale (EPOS) elektronický predaj  
electrostatic printing elektrostatická tlač  
ellipsis elipsa  
em quad štvorček  
emboss vyraziť  
emergency nebezpečenstvo, stav núdze  
emergency stop núdzové zastavenie, tlačidlo núdzového zastavenia  
emergency switch núdzový spínač (vypínač)  
emulsion emulzia  
emulsion side emulzná strana  
en quad polštvorček  
encoder dekodér  
encyclopaedia encyklopédia  
end matter tlačové dodatky  
end user konečný používateľ (v zmluvách)  
endnotes poznámky na konci kapitoly  
endpapers/endsheets predsádky  
enlargement zväčšenie  
entitle dať názov  
environment okolie, prostredie; životné prostredie  
epigraph motto  
epilogue doslov  
epos/EPOS skratka pre elektronický predaj  
erection, installation montáž, inštalácia  
erratum slip/errata slip erráta  
error chyba  
error message správa o chybe, hlásenie poruchy  
essay esej  
establish zriadiť  
establishment, venture, podnik  
estimate, estimation odhad  
estimated odhadovaný  
estimator odhadca, kalkulant  
etching leptanie  
etching bath leptací kúpeľ  
etching depth hĺbka leptania  
even pages párne stránky, ľavé stránky  
ex works dodávka z výrobného závodu, cena z výrobného závodu (typ dodacích podmienok)  
excerpt úryvok  
exclamation mark výkričník  
exclusion clause vylučovacia klauzula  
exclusive agreement výhradná dohoda  
exemption výnimka  
exhibition výstava  
exhibition room/hall výstavná hala  
exhibition stand, stand výstavný stánok  
exhibitor vystavovateľ  
expanded type široké písmo  
expense výdaj  
expenses výdavky  
expire vypršať  
expiry date dátum vypršania platnosti  
exploit využiť  
export vývoz  
export edition exportné vydanie  
export licence vývozné povolenie  
exposure expozícia, osvit  
exposure device, exposure unit osvitová jednotka  
exposure latitude rozsah osvitu, expozičná pružnosť  
exposure time doba osvitu  
extended credit predĺžený úver  
extension predĺženie  
extent rozsah  
extra zvláštny  
extract výňatok, výťah, výpis  
F ^
f. & c. skratka pre zložený a kolacionovaný  
f. & g. skratka pre zložený a znášaný  
face rez písmena  
facing page protiľahlá strana  
facing pages dve protiľahlé strany  
facsimile faksimile  
facsimile transmission faksimilný prenos  
fading stálosť na svetle  
fair veľtrh  
fair trading/fair dealing čestné obchodovanie  
fan fold, zigzag fold harmonikový lom  
feature fíčer  
fee poplatok  
feed gripper chytač nakladača  
feed-back odozva; spätná väzba  
feeder nakladač papiera  
feeder pile nakladací stoh  
feeding sucker nakladacia savka  
felt side plstencová strana  
fibre/fiber vlákno  
fiction beletria  
figure číslo  
figures číselné údaje  
file fascikel  
file copy archívna kópia  
filler výplňový materiál  
film film  
film assembly, film make-up filmová montáž, montáž filmov  
film make-up zostavenie filmu  
film processor vyvolávací automat na filmy  
film rights filmové práva  
film wrapping, foil packaging, foil wrapping balenie do fólie  
filmless reproduction bezfilmová reprodukcia  
filmsetting, photocomposition, photographic composition/typesetting, photomechanical composition, photosetting, fotosadzba  
filter filter  
final draft konečný projekt  
final proof posledná korektúra  
final reminder, pres proof posledná upomienka  
finance peňažné prostriedky  
financial year finančný rok  
fine grain jemné zrno  
fine screen jemný raster  
finger guard, hand guard bezpečnostné vybavenie stroja na ochranu rúk  
finger opening system prstový otvárací systém  
finish konečná úprava  
finished goods hotové výrobky  
finishing dokončovanie  
firm pevný  
firm order pevná objednávka  
first edition prvé vydanie  
fit lícovanie  
fixed costs fixné náklady  
fixed-rate loans (credits) pôžičky (úvery) s pevnou úrokovou sadzbou  
fixed-rate, fixed interest rate pevná úroková miera (sadzba)  
fixer ustaľovač  
fixing ustaľovanie  
fixing agent ustaľovacie činidlo  
fixing bath ustaľovací kúpeľ, ustaľovač  
flag prepínač, návestie  
flap fold klapkový lom  
flash záblesk; bleskové svetlo, bleskový osvit; blikanie  
flash bulb, flash(light) lamp blesková výbojka  
flat back rovný chrbát  
flat paper, sheet paper hárkový papier  
flat plan plošný plán  
flat stitching zošívanie na plocho  
flatbed scanner rovinný skener  
flatbed scanner plošný snímač  
flexiback binding ohybná väzba  
flexo-graphy, aniline printing flexografia, anilínová tlač  
flier/flyer letáčik  
floor loading zaťaženie podlahy  
floppy disk disketa  
flow chart/flow diagram vývojový diagram  
fluffing prášenie (papiera)  
fluffy paper, fuzzy paper prášivý papier  
fluorescent fluoreskujúci  
flush left/flush right zarovnať naľavo, zarovnať napravo  
flyleaf voľný list, vakát  
FOB/f.o.b. skratka pre franko na palubu  
fog závoj (na filme)  
fog density optická hustota závoja, denzita závoja  
foggy image zazávojovaná snímka  
foil fólia  
foil printing potláčanie fólie  
foil stamping razenie fóliou  
fold skladať  
fold-first delivery vykladanie zložiek (produktov) lomom napred  
fold-out rozkladacia strana  
folded and collated (f+c)/folded and gathered (f+g) zložený a kolacionovaný, zložený a znášaný  
folded sheet, folded signature zložený hárok, zložka  
folded sheets zložené hárky  
folder obal  
folder drive pohon skladacieho aparátu  
folding box skladaná škatuľa, skladačka  
folding cylinder skladací valec, skladací cylinder  
folding diagram, folding scheme schéma skladania  
folding knife, folding blade skladací nôž  
folding machine skladací stroj  
folio fólio, polhárok  
follow style pokračovať v rovnakom štýle  
font/fount súbor písma  
foot päta stránky  
footnote poznámka v päte stránky  
foredge margin/outside margin, outer margin vonkajší okraj  
foredge/fore-edge predná oriezka  
foreign currency loan úver v cudzej mene  
foreign rights zahraničné práva  
foreign-language rights práva prekladu do cudzieho jazyka  
foreword predslov  
forfeit odňatie  
fork truck, fork lift vidlicový vysokozdvižný vozík  
form forma  
format formátovať  
forme tlačová forma  
former lievik, skladací lievik  
former nose nos skladacieho lievika  
forthcoming chystaný, nasledujúci  
forward termínovaný  
forward stock pripravené zásoby  
forwarding agency zasielateľstvo; špeditérstvo, špedícia  
forwarding agent špeditér  
four-colour štvorfarebný  
four-colour press štvorfarbový tlačový stroj  
four-colour printing/four-colour process štvorfarebná tlač  
fpage break zalomenie stránky  
fraction zlomok  
free copy, presentation copy voľný výtlačok  
free on board franko na palubu  
freelance tvoriť ako nezávislý pracovník  
freelancer pracovník na voľnej nohe, slobodný umelec  
freight dopravné  
freight charges/freight rates tarify za prepravu tovaru  
freight costs náklady na prepravu tovaru  
front cover predná strana obálky  
front flap/front jacket flap predná záložka na prebale  
front matter predné strany  
front-end system vstupná časť systému  
frontispice frontispice  
frontlist zoznam noviniek  
fulfil/fulfill splniť  
full binding/whole binding celokožená alebo celoplátená väzba  
full bound book kniha v celokoženej alebo celoplátenej väzbe  
full colour celofarebný  
full leather binding celokožená väzba  
full-scale v plnom rozsahu  
full-time plný úväzok  
function funkcia  
fuse poistka (el.)  
G ^
galley sadzobnica  
galley/galley proof stĺpcový (kefový) obťah  
gap in the market medzera na trhu  
gas dryer plynové sušiace zariadenie  
gas-drying plynové sušenie, sušenie plynom  
gather znášať  
gathering znášanie  
gathering-and-stitching machine, gatherer-stitcher znášacia zošívačka  
gauze, mull gáza  
gear prevod  
gear side strana pohonu (tlačového stroja)  
general books všeobecné knihy  
General Conditions všeobecné, základné podmienky  
general list všeobecný zoznam  
general publishing vydávanie všeobecných publikácií  
generate zostavovať  
gentleman's agreement/gentlemen's agreement gentlemanská/čestná dohoda  
ghost (writer) autor píšuci pod iným menom  
gilding zlátenie  
gilt pozlátený  
gilt-edged s pozlátenou oriezkou  
glazed roller valec s glazúrou (gumový valec s príliš hladkým povrchom)  
gloss lesk  
gloss art paper lesklý kriedový papier  
glossary vecný register  
glossy fotografia na lesklom papieri  
glue lepidlo  
gluing device lepiace zariadenie  
go-ahead signál ku štartu, "zelená"  
gold blocking razenie zlatom  
gold foil zlatá fólia  
golfball typewriter písací stroj s guľovou hlavou  
gradation gradácia  
gradation curve gradačná krivka  
grain smer vlákna  
grain direction/machine direction smer vlákna, vláknenie strojového papiera  
grained plate zrnená platňa  
gram/gramme gram  
grammage gramáž  
grammage plošná hmotnosť  
graph graf, diagram  
graphic grafický, umelecký  
graphic artist/graphic designer grafik  
graphic industry polygrafia, grafický priemysel  
graphics grafické umenie  
graphics pad/tablet tabuľkový digitalizátor, tablet  
graphics terminal/graphics VDU grafický terminál  
gratis zadarmo  
gratis copy výtlačok zdarma  
grave accent tupý akcent  
gravure cell hĺbkotlačová jamôčka  
gravure cylinder hĺbkotlačový cylinder (valec)  
gravure cylinder engraving rytie hĺbkotlačových valcov  
gravure screen hĺbkotlačový raster  
Greek alphabet grécka abeceda  
grey balance rovnováha sivej  
grey scale sivá stupnica  
grid mriežka  
gripper chytač  
gripper chain conveyor chytačová reťaz  
gripper conveyor chytačový dopravník, chytačová reťaz  
gripper edge zachytávacia hrana  
gross margin hrubé cenové rozpätie, hrubý zisk  
gross profit hrubý zisk  
groundwood, mechanical pulp drevovina  
gsm/g/msup2 g/m2  
guarantor ručiteľ  
guaranty, warranty záruka  
guesstimate hrubý odhad  
guide roller vodiaci valec  
guillotine rezačka  
gutter stredná priečna vložka  
H ^
H-unit H-tlačová jednotka rotačky  
half fold, 1/2 fold polovičný lom  
half sheet work tlačenie na polhárky  
half-title patitul, podtitul  
half-width web polovičný kotúč, kotúč papiera s polovičnou šírkou  
half-yearly polročne  
halftone block tónový štočok, autotyp  
halftone screen autotypový raster  
halftone/half-tone/ht autotyp  
hand feed(ing), manual feed ručné nakladanie  
hand mould sito na ručné čerpanie papieroviny  
hand-setting ručná sadzba  
handbinding ručné viazanie  
handbook, reference book príručka  
handling manipulácia  
handling charge manipulačný poplatok  
handling charges manipulačné  
handmade paper, mould-made paper ručný papier  
handout reklamný leták  
handwritten písaný rukou  
hard copy tlačový výstup  
hard disk pevný disk  
hard-sized paper glejovaný papier  
hardback rights právo vydať v tvrdej väzbe  
hardback/hardcover edition tvrdá väzba, vydanie v tvrdej väzbe  
hardware/computer hardware hardver  
hardwood pulp papierovina z tvrdého dreva  
head hlava, šéf  
head buyer hlavný nákupca  
head margin/top margin horný okraj  
head of department/department head/department manager vedúci oddelenia  
headband kapitálik  
headed paper hlavičkový papier  
heading titulok, záhlavie  
headline titulkový riadok  
headword heslové slovo  
heat sealing tepelné spájanie  
heat-set printing tlač heat-set (s použitím farieb schnúcich teplom a tlačového stroja so sušiacim tunelom)  
heat-set printing inks tlačové farby schnúce teplom  
hickey-picker zariadenie na zachytávanie (odstraňovanie) nečistôt z tlačovej formy  
high gloss varnish vysokolesklý lak  
high-resolution/hi-res vysoká rozlišovacia schopnosť  
highlight exposure osvit na najvyššie svetlá  
highlights vysoké svetlá  
histogram histogram  
hoist zdvihák  
holography holografia  
hot air drying sušenie horúcim vzduchom  
hot metal composition/hot type horúca sadzba  
hot stamping, hot embossing razenia za tepla  
hotmelt adhesive, hot-melt adhesive tavné lepidlo  
house corrections domáce korektúry  
house style nakladateľská uzancia  
hydrophile, hydrophilic, water hydrofilný, prijímajúci vodu  
hydrophobe, hydrophobic, water resistant hydrofóbny, odpudzujúci vodu  
hype prehnaná reklamná kampaň  
hyphen rozdeľovacie znamienko, spojovník  
hyphenation rozdeľovanie slov, spájanie slov pomocou rozdeľovníka  
hyphenation and justification program s automatickým rozdeľovaním a vypĺňaním  
I ^
I-unit I-tlačová jednotka rotačky  
I/O (Input/Output) vstup/výstup  
idler roller, intermediate roller medzivalec, vložený valec  
illustrate ilustrovať  
illustration ilustrácia  
illustrator ilustrátor  
image area plocha reprodukcie  
image definition, image sharpness ostrosť obrazu  
image plane obrazová rovina  
image scanner snímač obrazu  
image, picture, scan obraz  
imitation imitácia  
imitation art paper silne plnený hladený papier  
imitation cloth imitácia plátna  
impact printer kladivková tlačiareň  
imperfection chybný výtlačok  
imperial imperiál  
import dovoz  
import duty dovozné clo  
import licence/export licence dovozná licencia; vývozná licencia  
import licence/import permit dovozné povolenie  
imports dovážaný tovar  
impose vyraďovať, postaviť stránky na hárok  
imposed page proofs vyradené stránkové obťahy  
imposition vyradenie, postavenie stránok  
imposition scheme vyraďovacia schéma  
impression razba  
impression cylinder, pressure cylinder tlakový cylinder, protitlakový cylinder  
impression, pressure tlak, prítlak  
imprint meno vydavateľa v tiráži  
in advance vopred  
in copyright chránené autorským zákonom  
in line vyrovnaný podľa osi  
in print kniha je dostupná, podľa potreby sa dotláča  
in stock/out of stock na sklade/úplne rozobraný  
in-house domáci, vnútorný  
in-line varnishing lakovanie in-line, lakovanie v tlačovom stroji  
in-situ na mieste (napr. inštalácie)  
indent zarážka  
indentation/indention zarážka, odsek  
index index  
indirect expenses/costs nepriame výdavky  
indirect printing nepriama tlač  
infeed vťahovacie zariadenie  
information technology/IT informačná technológia  
infra red infračervený  
infrared drying sušenie infračerveným žiarením  
infringe porušiť  
infringement porušenie  
infringement of copyright/copyright infringement porušenie autorského alebo nakladateľského práva  
initial začiatočný  
initial printrun začiatočný náklad  
injunction súdne nariadenie  
ink atrament, tlačová farba  
ink and water balance rovnováha farby a vody (vlhčenia)  
ink build-up nahromadenie tlačovej farby, usadzovanie farby na platni  
ink distribution rozter tlačovej farby  
ink emulsification emulgovanie tlačovej farby  
ink fade blednutie tlačovej farby  
ink feed, ink supply prívod tlačovej farby  
ink film film tlačovej farby, vrstva tlačovej farby  
ink fountain farebnica  
ink level stav (hladina) tlačovej farby vo farebnici  
ink particle čiastočka tlačovej farby  
ink piping system, ink circulation system systém rozvodu tlačovej farby  
ink pump čerpadlo na tlačovú farbu  
ink receptivity schopnosť prijímať tlačovú farbu  
ink reducer, ink extender prísada tlačovej farby  
ink rub atramentový oder  
ink set-off atramentový obťah  
ink splitting štiepenie tlačovej farby  
ink trapping prijímavosť tlačovej farby  
ink-jet printer dýzová tlačiareň  
ink-jet printing striekaná tlač  
inking navaľovanie farby  
inking device, inking unit, inker farebník  
inking roller farebníkový nanášací valec  
inking zone zóna nanášania farby  
inking zone screw, ink fountain screw, ink key zónová skrutka farebnice  
inner margin vnútorný okraj  
insert vkladať prílohy  
insert, supplement príloha  
inserter, inserting machine vkladačka, zariadenie na vkladanie príloh  
insertion vsuvka  
inset vložka  
inspection copy výtlačok k nahliadnutiu  
inspection table kontrolný stôl  
instalment/installment časť, pokračovanie  
insulation izolácia (el.)  
insurance cover, insurance poistné krytie  
insurance covering poistné krytie  
integral reelstand integrovaný odvíjač  
integrated book integrovaná kniha  
intellectual property duševný potenciál  
interactive interaktívny  
interest úrok  
interest-free credit bezúročný úver  
interface interfejs  
interfacial tension napätie hraničných plôch  
interlinear spacing/ interline spacing, line spacing riadkovanie  
intermediate roller vložený valec  
International Standard Book Number (ISBN) medzinárodné knižné číslo  
International Standard Serial Number (ISSN) medzinárodné číslo periodickej publikácie  
interpret tlmočiť  
interpreter prekladací program v počítači  
introduction/intro úvod, predstavovací  
inventory inventár  
inverted commas, quotation marks úvodzovky  
inverting prism, reversal prism inverzný hranol, inverzná prizma  
invoice faktúra  
invoicing faktúrovanie  
irrevocable documentary credit neodvolateľný akreditív  
ISBN skratka pre medzinárodné knižné číslo (International Standard)  
ISSN skratka pre medzinárodné číslo priodickej publikácie  
IT skratka pre informačnú technológiu (Information Technology)  
italic/ital kurzívové písmo, kurzíva  
ivory board vizitkový kartón  
J ^
jacket artwork výtvarný návrh knižného pre-balu  
jacket blurb vydavateľská reklama na záložke prebalu  
jaw folder klapkový skladací aparát  
job title pracovné označenie  
jobber (US) knižný veľkoobchodník  
jogger vyrovnávač (chodu) produktov, striasač  
joint imprint spoločné impresum  
joint venture spoločný podnik  
joint, book joint chrbtová drážka  
journal časopis  
journalist novinár  
journey order objednávka zadaná obchodnému cestujúcemu  
Jurisdiction and Governing Law jurisdikcia (súdna právomoc) a rozhodujúce právo (v zmluvách)  
justification vyplňovanie riadkov  
justify vyplňovať riadky  
juvenile publikácia pre mládež  
K ^
K skratka pre tisíc  
kerning podrezávanie  
key kláves  
key in zapísať do počítača  
keyboard klávesnica  
keyboard operator monotypový sadzač, tastrár  
keyline náčrt umiestnenia ilustrácie  
keystroke úder na kláves  
keyword kľúčové slovo  
kilobyte kilobajt  
knife fold, knife folding, blade folding nožové skladanie  
knife folding cylinder nožový skladací valec  
knife folding machine, knife folder, blade folder nožové skladacie zariadenie  
knife grinder brúska nožov  
kraft paper sulfátový (kraftový) papier  
L ^
label nálepka, menovka, etiketa  
labelling etiketovanie, označovanie  
labour conditions pracovné podmienky  
labour costs náklady na prácu  
labour productivity produktivita práce  
labour shortage nedostatok pracovných síl  
labourer pomocný robotník  
lack of ink nedostatok farby, nedostatočný prívod tlačovej farby  
lack of resolution nedostatočná rozlišovacia schopnosť  
laid paper rebrovaný papier  
laminate laminovať  
laminating laminovanie  
laminating glue laminovacie lepidlo  
lamination laminácia  
landscape format formát na šírku  
language jazyk  
lapless, without overlap bez prefalcu  
lapse uplynúť, zaniknúť (právo)  
large print books/large type books knihy s veľkým písmom  
laser counter laserové počítadlo  
laser engraving laserové rytie  
laser jet printing/ink jet printing laserová dýzová tlač  
laser printer laserová tlačiareň  
latent image latentný obraz, nevyvolaný obraz  
lateral register axiálny register  
lateral reversal laterálne otočenie  
Latin alphabet, the Roman alphabet latinka  
launch uvedenie na trh  
launching uvádzanie na trh  
law zákon  
law digest zbierka zákonov  
lay edge nakladacia hrana papiera  
lay out navrhnúť úpravu sadzby  
lay-out, layout návrh, nákres, výkres (rozmiestnenia zariadení a pod.)  
layer vrstva  
layer thickness hrúbka vrstvy  
layout postavenie sadzby  
lc skratka pre malé písmeno  
lead time lehota medzi zadaním a vybavením objednávky  
leading out prekladanie, presvetľovanie  
leaf list  
leaflet leták  
leak netesnosť, presakovanie; vytekať, presakovať  
leakless nepriepustný, tesný, hermetický  
learned journal akademický časopis  
leather-bound book kniha viazaná v koži  
LED (Light Emitting Diode) svetelná dióda  
left-hand page ľavá stránka, párna stránka  
legal costs/legal charges/legal expenses súdne trovy  
lender požičiavateľ, poskytovateľ úveru, veriteľ  
lens šošovka, objektív  
lens axis os objektívu  
lessee nájomca; prijímateľ leasingu  
lessor prenajímateľ; poskytovateľ leasingu  
letter of authority splnomocnenie, plná moc (v zmluvách)  
letter of credit, documentary credit akreditív  
letter of reference odporúčací list  
letter space písmenový výplnok  
letter spacing riedenie sadzby  
letterhead/letterheading hlavička, záhlavie listu  
lettering krasopis  
letterpress kníhtlač  
letterpress (printing) machine tlačový stroj na tlač z výšky (kníhtlač)  
level úroveň, hladina  
lever páka  
librarian knihovník  
library knižnica  
library supplier dodávateľ do knižníc  
licence/license úradné povolenie, licencia  
licensee majiteľ licencie  
licenser poskytovateľ, udeľovateľ licencie  
ligature ligatúra  
light svetlo  
light absorption absorpcia svetla, pohlcovanie svetla  
light ageing svetelné starnutie, starnutie pôsobením svetla  
light characteristics svetelná charakteristika  
light colour farba svetla; svetlá farba  
light fastness, light permanency, light resistance, light stability svetlostálosť  
light table montážny presvetľovací stôl  
light-resisting, light-stable, lightfast svetlostály  
light-sensitive coating (layer) svetlocitlivá vrstva  
lightweight paper tenký papier  
Limited Company (Corporation) spoločnosť s ručením obmedzeným  
limited edition číslované obmedzené vydanie  
limp binding, soft binding mäkká väzba  
limp-bound edition/limp edition náklad v mäkkej väzbe, edícia v mäkkej väzbe  
line čiara  
line artwork/line copy, line drawing/line illustration perová kresba, perovka  
line block/line engraving perovka, čiarový štočok  
line length dĺžka riadka  
line of contact, contact line dotyková línia, styčný prúžok  
line screen linkový raster  
line space medziriadková medzera  
line voltage, mains voltage sieťové napätie  
lineage počet riadkov textu  
link článok (reťaze); spojka, kĺb  
liquid kvapalina; kvapalný  
list zoznam, katalóg  
list price katalógová cena  
list-building budovanie zoznamu  
literal, misprint, printer's error tlačová chyba  
literary agency literárna agentúra  
literary agent literárny agent  
lithography litografia; tlač z plochy  
lithography/litho litografia  
load zaťaženie, záťaž, bremeno  
load capacity nosnosť, únosnosť; povolené zaťaženie  
loading nakladanie, naloženie; záťaž, zaťaženie; vkladanie, zavádzanie  
loading content obsah plniva (vo farbe)  
loan agreement, credit zmluva o pôžičke, úverová zmluva  
loan amount suma úveru  
loan, credit pôžička, úver  
lock zámka, zarážka, blokovacie zariadenie  
logo logo  
logotype zliatok, ligatúra  
long grain pozdĺžny smer vlákna  
look out vyhľadávať  
loose-leaf book kniha s voľnými listami  
lower case (lc) malé písmená  
lubricant mazadlo  
lubricating grease mazací tuk  
lubricating gun, lubricating press mazací lis  
lubricating oil mazací olej  
lubricating schedule tabuľka mazania, plán mazacích intervalov  
lubrication mazanie  
lump sum jednorazová čiastka  
lwc skratka pre tenký papier s nanesenou vrstvou  
M ^
machine coated paper strojovo natieraný papier  
machine direction pozdĺžny smer  
machine room strojovňa, miestnosť s tlačovými strojmi  
machine-coated paper papier natieraný na papierenskom stroji  
machine-finished paper (MF paper) strojom hladený papier  
machine-glazed paper (MG paper) jednostranne hladký papier  
machine-readable codes kódy na čítanie strojom  
machinery strojové zariadenie, strojový park  
mackling, doubling zdvojovanie  
magazine magazín  
magenta magenta  
magnetic saddle magnetické sedlo  
magnetic tape/mag tape magnetická páska  
magnifier, magnifying lens lupa, zväčšovacie sklo  
mail shot zasielané reklamné letáky  
mail-order objednávka poštou  
mail-order business/mail-order firm/mail-order house zásielkový obchod, služba  
mail-order catalogue, mail order catalogue zásielkový katalóg  
mail-order selling/mail-order sales zásielkový predaj  
mailing list, address list zoznam adresátov/záujemcov  
mailroom system expedičný systém  
main product hlavný produkt  
main switch, main breaker hlavný spínač, vypínač  
mainframe (computer) sálový počítač  
mains elektrická sieť, prívod prúdu  
maintenance údržba  
make ready, set up pripraviť  
make up úprava stránky, lámanie sadzby  
management manažment  
management accounts prevádzkové účty  
manager manažér  
managing director riaditeľ  
manning obsadenie personálom  
manpower, staff pracovné sily, osadenstvo, personál  
manual manuálny  
manual control ručné riadenie, ručné ovládanie  
manufacture vyrábať  
manufacturer výrobca  
manufacturing costs/production costs výrobné náklady  
manufacturing, production výroba  
manuscript (MS) rukopis  
marbled (endpapers) mramorovaný  
margin okraj, rezerva, zisk  
mark down znížiť  
mark up opoznámkovať exemplár  
marker pen značkovacie pero  
market trh  
market research prieskum trhu  
marketing marketing  
marketing manager marketingový manažér  
marketing policy/marketing plans marketingová politika  
mask maska  
masking paper maskovací papier, šablónový papier  
masking tape maskovacia páska  
mass market paperback kniha v mäkkej väzbe na voľný trh  
master originálna kópia  
match vyrovnať sa čomu, lícovať s čím  
material (s) materiál  
material handling manipulácia s materiálom  
matrix matrica  
matt art paper zrnitý kreslenkový papier  
matt finish paper papier s matným povrchom  
matt/matte matný  
matter materiál, podklady pre tlač  
maturity, maturity date dátum splatnosti  
mean line bisektrisa, výška malých písmen  
measure šírka sadzby  
mechanical strojový  
mechanical paper, wood paper, wood-pulp paper drevitý papier  
mechanical reproduction strojová reprodukcia  
media médiá  
medial section, golden rule zlatý rez  
medium stredný  
megabyte (MB) megabajt  
melting point, melting temperature teplota tavenia  
memorandum interný oznam  
memory pamäť  
menu menu  
menu-driven software softver ovládaný cez menu  
merchandise tovar  
merchandising rights obchodovacie práva  
merge združovať (informácie)  
metallized dye metalizované, kovové farbivo  
micro-flute board, E-flute board mikrovlnitá lepenka  
microcomputer mikropočítač  
microfiche mikrofiš  
microfilm mikrofilm  
micrographics mikrosnímky, drobnotlač  
microprocessor mikroprocesor  
mill finishing strojová úprava, kalandrovanie  
minicomputer minipočítač  
mirror zrkadlo  
mirror image zrkadlový obraz  
misregister chyba sútlače  
mixed colour zmiešaná farba  
modem modem  
modular construction modulárna konštrukcia  
moisture content of paper obsah vody v papieri  
moisture resistance odolnosť proti vlhkosti  
moisture, humidity vlhkosť  
monitor monitor  
mono unit tlačová jednotka rotačky pre tlač 1 + 1  
monochrome monochróm  
monograph monografia  
monometal plate jednokovová tlačová platňa  
montage montáž  
monthly mesačne; mesačník  
moral right morálne právo  
mount podložka  
mouse myš  
movable jaw pohyblivá skladacia klapka  
movement pohyb, chod (stroja)  
multi-disk reader multidiskový snímač  
multi-layer film viacvrstvový film  
multicolour viacfarebný  
multicolour printing viacfarebná tlač  
multilingual viacjazyčný  
multimetal plate viackovová platňa  
multiplexor multiplexer  
N ^
narrow roll úzky kotúč  
negative, negative film, negative reading film negatív  
negotiate rokovať  
negotiation rokovanie  
net čistý  
net book kniha za čistú cenu  
net margin, net profit čistý zisk  
net price čistá cena  
net receipts čisté príjmy  
net sales čistý predaj  
network sieť  
neutral colour neutrálna farba (čierna), neutrálka  
neutral conductor nulový vodič  
neutralization neutralizácia  
new edition/new reissue nové vydanie  
news-stand novinový stánok  
newsletter informačný bulletin  
newspaper noviny  
newspaper (rotary) press novinový tlačový stroj, novinová rotačka  
newspaper offset (rotary) printing press ofsetový novinový tlačový stroj, ofsetová novinová rotačka  
newspaper screen novinový raster  
newspaper size formát novín  
newsprint, newsprint paper novinový papier  
newsprinting factory novinová tlačiareň  
newsvendor, newsy kolportér, kamelot  
nip dotyková čiara, medzera, štrbina medzi valcami  
no-sheet detector detektor nenaložených hárkov  
noise hluk  
noise level hlučnosť  
noise suppression, noise elimination, noise reduction zníženie hlučnosti; odhlučnenie  
non-bearer tlačový stroj bez šmykových nákružkov  
non-book materials neknižné materiály  
non-bookshop outlets predajne nešpecializované len na knihy  
non-lining figures medievalové (skákavé) číslice  
non-net nie za čistú cenu  
non-payment nezaplatenie  
non-printing area netlačiaca plocha  
non-returnable nenávratný  
nonfiction nebeletristická literatúra  
notary public notár  
notched binding/notch binding zárezová väzba  
note poznámka  
notice vyrozumenie  
novel román  
novelist románopisec  
nozzle dýza  
numbering číslovanie  
numbering device, numbering apparatus číslovacie zariadenie  
numeral, digit číslica  
numeric/numerical číselný  
NYP skratka pre "ešte nepublikovaný"  
O ^
objective lens šošovka objektívu  
oblique stroke lomka  
obscenity laws morálne zákony  
octavo (8vo) oktáv, osmorka  
odd pages nepárne stránky  
odour pach, zápach  
odourless bez zápachu  
off vypnutý  
off-centre mimo stredu  
off-cuts, waste off-cuts, paper shavings odrezky, odpadový odrez papiera  
off-line nezapojený do systému  
off-line mode režim off-line  
off-line printing tlač bez počítačovej kontroly  
offer ponuka; ponúkať  
offprint osobitný nátlačok  
offset ofset  
offset (printing) ink ofsetová (tlačová) farba  
offset (printing) machine ofsetový tlačový stroj  
offset film ofsetový film  
offset lithography/offset printing ofsetová tlač  
offset paper ofsetový papier  
offset plate ofsetová platňa  
offset plate processor zariadenie na vyvolávanie ofsetových platní  
offset printing unit ofsetová tlačová jednotka  
offset sheet printing hárková ofsetová tlač  
offset sheet-fed (printing) machine hárkový ofsetový (tlačový) stroj  
offset web printing kotúčová ofsetová tlač  
offset web-fed (printing) machine kotúčový ofsetový (tlačový) stroj  
oil bath lubrication mazanie olejovým kúpeľom  
old style figures medievaly  
omit vynechať  
on account splátka na účet  
on approval na ukážku, na skúšku  
on-demand publishing vydávanie podľa odberu  
on-line mode, režim on-line  
on-line/on line zapojený do systému, on line  
on-serting usporadúvanie vytlačených sekcií novín, časopisu a pod.  
on/off zapnutý/vypnutý, zapnúť/vypnúť  
one-off len na jednu príležitosť  
one-shot periodical rights právo na jednorazové vydanie  
one-sided art paper jednostranný papier  
opacity optická hustota  
opaque nepriesvitný  
open market otvorený trh  
open side-first delivery vykladanie zložiek (produktov) otvorenou stranou napred  
open-ended/open-end presne nedefinovaný  
opening stock zásoby na začiatku sezóny  
opening system otvárací systém  
operating costs/operating expenses prevádzkové náklady, výrobná réžia  
operating profit/operating loss výrobný zisk; výrobná strata  
operation prevádzka  
operation manual návod na obsluhu  
opposite page/facing page opačná strana, protiľahlá strana  
optical character reader (OCR) optický snímač znakov  
optical character recognition (OCR) optické rozoznávanie znakov  
optical character recognition/reader (OCR) strojové čítanie písma  
optical distortion optické skreslenie  
optics optika  
option predkupné právo, opcia  
option clause opčná doložka  
option to purchase predkupné právo  
order príkaz  
origin pôvod  
original originálny  
origination vytvorenie, uvedenie do života  
origination costs náklady na vytvorenie  
ornamented typeface ozdobné písmo  
orphan "sirota", riadok nového odseku na predchádzajúcej strane  
orthochromatic ortochromatický  
oscillating roller kývavý (kmitajúci) valec  
out of copyright už nechránený autorským zákonom  
out of date zastaraný, nemoderný  
out of print (OP) kniha je rozobraná a dotláča sa  
out of register nesprávna sútlač  
out of stock (OS) vypredaný  
outer forme vonkajšia forma  
outlet predajňa, stánok  
outline obrys  
outline drawing rozmerový výkres  
output výstup  
outside reader externý korektor  
outstanding zostávajúci, nevybavený  
outturn sheets/outturns vzorkové hárky  
outwork práca doma  
overdeveloped príliš dlho vyvolávaný  
overdue omeškaný, dávno splatný  
overdue payment platba po termíne splatnosti, platba s omeškaním  
overexpose preexponovať  
overexposed preexponovaný  
overhaul, re-build repasovať  
overink privádzať priveľa farby  
overlay ochranné krytie  
overload protection ochrana proti preťaženiu  
overload shearing coupling poistná spojka (so strižnými kolíkmi)  
overmatter/overset prebytočný materiál  
overprint pretlačiť  
overs prídavky  
overstock nadzásoba  
overstocks nadmerné zásoby  
overtime nadčas  
oxidation oxidácia  
ozalid ozalid  
P ^
p.a. (per annum) ročne  
pack, package balík  
package deal jedna súhrnná transakcia  
package price balíková cena  
package printing tlač obalovín  
package, conveyer balíkový dopravník  
packager výrobca kompletného produktu  
packaging board obalová lepenka, obalový kartón  
packaging line baliaca linka  
packaging, packing, wrapping balenie  
packing thickness hrúbka podložky (na formovom alebo gumovom cylindri)  
page stránka  
page make-up grafická úprava stránky  
page numbering číslovanie stránok  
page proofs stránkové korektúry  
page size formát strany  
paginate stránkovať  
pagination stránkovanie  
paletizer paletizátor  
palette, pallet paleta  
pallet transporter paletový dopravník  
palletize ukladať na paletu  
paper papier  
paper against the grain papier s priečnym smerom vlákna  
paper conditioning kondicionovanie papiera  
paper consumption spotreba papiera  
paper drilling machine vŕtačka na papier  
paper dust papierový prach  
paper guide zariadenie na vedenie papiera  
paper hanging device zariadenie na vyvesovanie papiera (kondicionovanie)  
paper jam nahromadenie papiera, upchatie časti stroja papierom  
paper merchant obchodník s papierom  
paper mill papiereň  
paper roll kotúč papiera  
paper strength pevnosť papiera  
paper stretch roztiahnutie papiera  
paper tape, perfora-ted tape dierna páska  
paper web tension, web tension pnutie pása papiera, ťah  
paper-bound/paper-covered viazaný v papieri  
paperback kniha v mäkkej väzbe  
paperback rights právo vydať v mäkkej väzbe  
paragraph odsek  
paragraph mark/paragraph opener odsekové znamienko  
parallel fold paralelný lom  
parallel folding paralelné skladanie  
parentheses zátvorky  
part časť  
part delivery/part shipment čiastková dodávka  
part payment čiastková úhrada  
part-time na čiastočný úväzok  
partial exposure čiastkový osvit  
partwork dielo vychádzajúce postupne  
password heslo  
paste up zlepiť, skompilovať  
paste-up zlepený návrh  
pay on delivery platba pri dodávke  
PC/personal computer osobný počítač  
penalty penále, pokuta  
penalty clause sankčná klauzula  
penetration prenikanie, vnikanie, vpíjanie (napr. tlačovej farby do papiera)  
perfect bound kniha viazaná lepením  
perfector/perfecting press stroj na obojstrannú tlač  
perfomance, capacity, output výkon  
perforate, punch dierovať  
perforating knife perforovací nôž  
perforating machine dierovací stroj  
perforating unit perforovacie zariadenie  
perforation perforácia  
perforations perforácie  
performance vykonanie, práca  
performing rights právo sfilmovať alebo nahrať  
period obdobie  
periodic/periodical periodický  
periodicity periodicita  
peripherals periférne zariadenia  
permanent ink svetlostála farba  
permission, permit povolenie  
permissions department oddelenie autorských práv  
pH pH  
photocell fotobunka  
photochemistry fotochémia  
photocopy fotokópia  
photograph / photo fotografia  
photographer fotograf  
photographic lens fotografický objektív  
photographic paper fotopapier, fotografický papier  
photographic reversal stranové prevrátenie fotografického obrazu  
photography fotografia (postup)  
photomechanical transfer fotomechanický prenos  
photomechanical transfer (PMT) fotomechanický prenos  
photopolymer fotopolymér  
photopolymer plate fotopolymérová platňa  
photosensitive, light-sensitive svetlocitlivý  
pick resistance, pick-up resistance odolnosť proti vytrhávaniu  
pick tester, picking-resistance tester prístroj na meranie odolnosti proti vytrhávaniu  
pick-up station odoberacia stanica  
picking vytrhávanie vlákien  
pictorial obrazový  
picture element/pixel, pixel/picture element obrazový prvok  
picture library požičovňa obrazov  
picture research výskum obrázkového materiálu  
picturization book rights právo použiť ilustrácie  
pigment pigment  
pile raising zdvíhanie stohu  
pile-making, stacking, piling stohovanie  
pin čap, kolík; punktúrová ihla  
pin cylinder, puncture cylinder punktúrový cylinder  
pin register kolíkové krytie, čapíkové krytie  
piracy pirátstvo  
pirate pirát  
pitch počet písmen do jedného palca  
plagiarism plagiátorstvo  
plan plán  
plant costs strojové náklady  
plastic plast  
plate bender and puncher ohýbačka a dierovačka tlačových platní  
plate change výmena platní  
plate cutter rezačka na platne  
plate cylinder formový valec  
plate scanner platňový skener  
plate wrench kľúč na upínanie platní  
platemaking spracovávanie tlačových platní  
platemaking line linka na spracovávanie tlačových platní  
pledge dať do zástavy  
pledgee zástavný veriteľ  
pledger, pledgor zástavca, zástavný dlžník  
plug propagovať opakovaním  
pocket book knižka do vrecka  
pocket size vreckový formát  
point typografický bod  
point size bod, výška písmena  
point-of-sale (POS) miesto predaja  
point-of-sale material reklama na mieste predaja  
polarization filter, polarizing filter polarizačný filter  
polish lesk; hladiť, leštiť  
polishing leštenie, hladenie  
pollution znečistenie (vzduchu, vody)  
polygon screen polygónový (mnohouholníkový) raster  
polyvinyl adhesive polyvinylacetátové lepidlo, lepidlo PVAC  
Pony bar obracacia tyč Pony  
Pony turning obracanie Pony  
pop-up book knižka s priestorovými obrázkami  
pornography pornografia  
porosity, poriness, porousness pórovitosť  
port prípojka, zásuvka, spojenie  
portable prenosný  
portrait portrét  
portrait format formát na výšku  
POS/p.o.s. skratka pre miesto predaja  
positive pozitívny  
positive film pozitív  
positive reading/right reading pozitívny film  
postage poštovné  
postal charges/postal rates poštovné poplatky  
postcard size pohľadnicový formát (ca. A6)  
poster plagát  
poster paper plagátový papier  
postscript/post scriptum/PS postskriptum  
pot, potentiometer potenciometer  
powdering poprašovanie  
power consumption spotreba elektrickej energie  
power of attorney plná moc (v zmluvách)  
pp skratka pre stránky  
ppi skratka pre počet stránok na palec  
PR skratka pre public relations, styk s verejnosťou  
pre-press predtlačový  
pre-press costs náklady na prípravu do tlače  
pre-publication predpublikačný  
preface predhovor  
prefix prefix, kód  
prejudice ujma  
prelims/preliminary pages úvodné stránky  
preloading predpätie  
prepaid predplatený  
prepayment, up front platba vopred  
preprint predtlač, predtlačený produkt  
presensitized senzibilizovaný  
preset predbežne nastaviť, vopred nastaviť  
presetting predbežné nastavenie  
press conference tlačová konferencia  
press control riadenie tlačového stroja  
press costs náklady na tlač  
press crew obsluha tlačového stroja, perso-nál  
press cutting novinové výstrižky  
press drive pohon tlačového stroja  
press release tlačová správa  
press roller lisovací valec  
press, print tlač  
pressing lisovanie  
pressing pressure lisovací tlak  
pressure tlak  
pressure air, compressed air, pressure air stlačený vzduch  
pressure control, pressure regulation regulácia tlaku  
pressure cylinder tlakový (protitlakový) valec  
pressure gauge tlakomer, manometer  
pressure load tlakové zaťaženie  
pressure pump tlakové čerpadlo  
price cena  
price fixing stanovovanie cien  
price list cenník  
pricing policy cenová politika  
primary colour, base colour primárna farba  
primary publishing vydávanie kníh pre prvý stupeň  
print number výška nákladu  
print order inštrukcie na vytlačenie  
print out vytlačiť  
printability potláčateľnosť  
printability tester prístroj na skúšanie potláčateľnosti  
printable potláčateľný  
printed circuit (board) tlačený obvod, plošný spoj  
printer tlačiareň (k počítaču)  
printer's corrections tlačiarenské opravy  
printer, pressman tlačiar  
printing press tlačový stroj  
printing pressure tlačový tlak  
printing processes tlačový postup  
printing sequence sekvencia tlače  
printing speed, running speed tlačová rýchlosť  
printing technique tlačová technika, technika tlače  
printing trade, printing industry tlačový priemysel  
printing unit tlačová jednotka  
printing waste makulatúra pri tlači, makulatúrne výtlačky  
printing works polygrafický závod  
printing works, printing plant, printing factory, printing house tlačiareň  
printout výtlačok  
printrun náklad kníh  
pro forma invoice predbežná faktúra  
process proces  
process camera reprodukčný fotografický prístroj  
process colours reprodukčné farby  
process engraving chemigrafia  
process plates platne na farebnú tlač  
processing vyvolávanie filmu  
product výrobok  
production department výrobné oddelenie  
production manager vedúci výroby  
profession profesia  
professional odborný, profesionálny  
professional books/a professional list odborné knihy; zoznam odborných kníh  
profile profil  
profit zisk  
profit and loss zisk a strata  
program control programové riadenie  
program language programovací jazyk  
program/programme program  
programmer programovacie zariadenie  
progressive proofs/progressives/progs postupné skúšobné nátlačky  
project projekt  
projected sales predpovedaný predaj  
promote povýšiť  
promotion povýšenie  
promotion copies propagačné výtlačky  
promotional propagačný  
proof nátlačok, obťah  
proof copy obťahový výtlačok  
proof correction marks, proofreader's marks korektúrne znamienka  
proof corrections opravy v nátlačkoch  
proof read korigovať  
proofreader, reader korektor  
proofreading korektúra  
prospectus prospekt  
protect chrániť  
pseudonym pseudonym  
public domain verejné vlastníctvo  
public library system systém verejných knižníc  
Public Limited Company (plc) verejná spoločnosť s ručením obmedzeným  
public relations vzťahy s verejnosťou  
public relations (PR) objektívna propagácia  
publication zverejnenie  
publication date/date of publication/pubdate dátum vydania  
publicity publicita  
publicity budget rozpočet na reklamu  
publicity campaign propagačná kampaň  
publicity campaign/advertising campaign reklamná kampaň  
publicity copy propagačný výtlačok  
publicity department propagačné oddelenie  
publish publikovať, vydávať  
publisher nakladateľstvo, vydavateľstvo, vydavateľ, nakladateľ  
publisher's corrections vydavateľské opravy  
publishing vydávanie, nakladateľské podnikanie  
publishing company/publishing house vydavateľstvo, nakladateľstvo  
publishing contract vydavateľská zmluva  
pulley remenica, kladka  
pulp papierovina  
pulp fiction lacná beletria  
pulse impulz  
pump čerpadlo, kompresor (U.S.)  
puncher dierovačka  
punctuation interpunkcia  
punctuation mark interpunkčné znamienko  
puncture, puncture needle punktúra, punktúrová ihla  
purity čistota  
purity degree stupeň čistoty  
push button tlačidlo  
Q ^
quality control kontrola kvality  
quantity kvantita  
quantity discount zľava pri veľkom množstve  
quarter kvartál  
quarter binding poloplátená väzba alebo väzba s koženým chrbtom  
quarter fold, 1/4 fold štvrtinový lom  
quarter-bound book kniha v polokoženej alebo poloplátenej väzbe  
quarterly štvrťročný, štvrťročne  
quarto/40 kvart  
question mark otáznik  
questionnaire dotazník  
queue rad, poradie; zoradiť informácie alebo súbory v počítači do čakacieho radu  
quick-setting ink rýchloschnúca tlačová farba  
quotation citát  
R ^
rack stojan  
radiation drying, ultraviolet drying sušenie ultrafialovým žiarením  
radio and TV rights rozhlasové a televízne práva  
random access ľubovoľný prístup  
range zarovnávať okraje  
range left zarovnať vľavo  
range right zarovnať vpravo  
rapid developer rýchlopracujúca vývojka  
rapid fixing bath rýchloustaľovací kúpeľ  
rate card sadzobník  
rate of exchange devízový kurz, výmenný kurz  
rate of interest úroková miera  
raw materials suroviny  
read only memory (ROM) trvalá pamäť počítača  
readable čitateľný  
reader čitateľ  
readership čitateľská obec  
reading copy skúšobný nátlačok, korigovaný obťah  
real time reálny čas  
ream rys papiera  
receipt potvrdenka  
receiver príjemca  
reciprocating ink(ing) roller, oscillating ink roller farebníkový valec s axiálnym posunom  
reclaim, regenerate, recuperate, recover znovu získať, regenerovať, rekuperovať  
record záznam  
recording rights nahrávacie práva  
recto nepárna stránka, pravá stránka, lícna strana  
recycled paper spracovaný použitý papier  
reduce zredukovať  
reduction redukcia  
reel brake brzda kotúča papiera  
reel conveying equipment, reel conveyor zariadenie na dopravu kotúčov papiera  
reel core dutinka kotúča  
reel cutter kotúčová rezačka  
reel delivery vykladanie s navíjaním na kotúč  
reel diameter priemer kotúča papiera  
reel paster, web paster pracovník s kotúčmi papiera, "roler"  
reel slitter, reel cutter pozdĺžna rezačka kotúčov  
reel stand, rollstand odvíjač kotúčov  
reel up navinúť; návin  
reel width šírka kotúča papiera  
reel, web kotúč  
refer uvádzať  
referee posudzovateľ  
reference odkaz, odvolávka  
reflected lens zrkadlový objektív  
reflected prism odrazový hranol, prizma  
reflection odraz  
reflection copy reflexná kópia  
reflection loss strata odrazom  
reformat zmeniť formát  
refraction lom svetla  
refreshener regeneračný prostriedok  
regional newspaper regionálne noviny  
register register  
register control riadenie registra  
register mark sútlačová značka  
register pin, dowel registrový kolík  
register system registrový systém  
rejection nepodarok  
relay relé  
reliability spoľahlivosť  
remainder predávať lacno zo zvyšku nákladov  
remainder house/remainder merchant kníhkupectvo výpredajových kníh  
remedy odstrániť chybu, poruchu  
reminder upomienka  
remote control diaľkové ovládanie  
remove odstrániť, odmontovať  
renew obnoviť  
renewal obnovenie  
reorder ďalšia objednávka  
repaginate prestránkovať  
repeat-cutter rezačka na opakované rezanie  
replenishment regenerácia, "oživenie" (vývoj-ky)  
report správa  
represent zastupovať  
representative zástupca  
reprint opakovaná tlač  
repro paper rozmnožovací papier  
repro, reproduction reprodukcia  
reproduce, copy kopírovať  
reproducibility, repeatability reprodukovateľnosť, opakovateľnosť  
reproduction fee reprodukčné poplatky  
reproduction proof/reproduction pull/repro pull odtlačky na reprodukciu  
reproduction rights právo reprodukovať  
reprography reprografia  
research výskum  
reserve rezervovať  
reset znovu vysádzať; prestaviť do východiskovej polohy, vynulovať  
resistance rezistencia, odolnosť, odpor, stálosť, pevnosť  
resolution rozlišovacia schopnosť  
restart znovu spustiť, opätovne naštartovať  
restart, restarting opätovné spustenie  
restrict obmedziť  
retail maloobchod  
retail price maloobchodná cena  
retail shop/retail outlet maloobchodná predajňa  
retailer maloobchodník  
retain ponechať si  
retarder retardér, spomaľovač, inhibítor  
retouch retušovať  
retouching, spotting retušovanie  
return vrátenie  
returnable container vratný kontajner  
returns policy remitačná politika  
returns, remainders remitenda  
reversal film inverzný film  
reversing device obracacie zariadenie  
reversion navrátenie  
reversion of copyright vrátenie autorského práva  
revert navrátiť, prejsť späť na koho  
review recenzia  
review copy recenzný výtlačok  
review slip poznámky pre recenzenta  
reviewer recenzent  
revision revidovanie  
revolution otáčka (stroja)  
ribbon knižná záložka  
ribbon fold, longitudinal fold pozdĺžny lom (pása papiera)  
right právo  
right-angled fold/right-angle fold pravouhlý priečny sklad  
right-hand page pravá stránka, nepárna stránka  
right-reading stranovo správny  
rights zákonné právo publikovať  
rights and permissions department oddelenie používacích práv  
rights manager manažér pre autorské práva  
ring binder karisblok  
rinsing bath prerušovací kúpeľ  
RND (Random Number Generator) generátor náhodných čísel  
roll brake brzda kotúča  
roll film zvitkový film  
roller conveyor, train of rollers valčekový dopravník  
roller deflection prehyb valca  
roller rack stojan na valce  
roller track valčeková dráha  
roman stojaté písmo  
roman numerals/roman figures rímske číslice  
room temperature teplota miestnosti  
rotary machine/rotary press rotačka  
rotary press, rotary (printing) machine rotačka, kotúčový tlačový stroj  
rotary printing rotačná tlač  
rotogravure hĺbkotlač (rotačná)  
rotogravure cylinder hĺbkotlačový (formový) valec  
rough hrubý dekoratívny papier,  
rough draft/rough sketch hrubý náčrt  
roughness hrubosť, drsnosť (povrchu)  
round brackets/parentheses okrúhle zátvorky  
rounded back zaoblený chrbát knihy  
route distribučná trasa, smer  
routine bežný postup  
royalty autorský honorár  
royalty statement vyúčtovanie autorovi  
rph (revolutions per hour) ot/h, počet otáčok za hodinu  
rpm (revolutions per minute) ot/m, počet otáčok za minútu  
RRP skratka pre odporúčanú malo-obchodnú cenu  
rub-proof odolný proti oderu  
rubber guma  
rubber roller gumený valec, valec s gumovým povrchom  
rubber-coated pogumovaný  
rule pravidlo; linka; pravítko  
run chod (stroja)  
run on dotlačiť  
run-on price cena za dotlač  
running costs/running expenses/costs of running a business prevádzkové náklady  
running headline/running head živé záhlavie  
running sheet prvý vytlačený hárok  
S ^
saddle-stitched zošitý na striešku  
saddle-stitching šitie drôtom na striešku  
safe light bezpečné svetlo (s filtrom)  
safety clothing ochranný odev  
safety guard, protection guard bezpečnostný, ochranný kryt  
safety measure bezpečnostné opatrenie  
safety regulations bezpečnostné predpisy  
safety valve bezpečnostný ventil  
salary plat  
sale or return komisionálny predaj  
sale/sales predaj  
sales campaign kampaň predaja  
sales conference/sales meeting konferencia o odbyte  
sales figures číselné údaje o predaji  
sales force predajná sila  
sales forecast predpoveď predaja  
sales ledger záznamy o predaji  
sales manager obchodný riaditeľ  
sales promotion podnecovanie odbytu  
sales representative/rep obchodný zástupca  
same size (s/s) rovnaká veľkosť  
sample pages vzorové stránky  
sample, specimen, swatch vzorka  
sans/sans-serif/sanserif písmo bez pätiek, grotesk  
satellite unit satelitná tlačová jednotka  
save ušetriť  
sc skratka pre kapitálky  
scale mierka  
scanner skener  
scanning flying-spot scanning snímanie svetelným bodom  
scanning head snímacia hlavica  
scatter proof rozptýlený obťah  
schedule časový plán  
school books školské knihy  
science fiction/sci-fi (SF) science fiction, sci-fi  
scientific technical and medical (STM) publishing vydávanie vedecko-technických a lekárskych publikácií  
scissors and paste job strihanie a lepenie  
score ryhovať  
scoring ryhovanie, drážkovanie  
scratch resistance odolnosť proti poškrabaniu  
screen raster  
screen angle uhol rastra  
screen angling natočenie rastra  
screen display údaj, zobrazenie na obrazovke  
screen dot rastrový bod  
screen printing, screen printing/screen process printing sieťotlač, filmová tlač  
screen ruling hustota rastra  
screened print filmová tlač  
screw skrutka  
scumming tónovanie; penenie, tvorba peny  
sealing tesnenie; tesniaci  
second colour druhá farba  
second-hand použitý, z druhej ruky  
section zložka, príloha  
security paper, bond (printing) paper papier na tlač cenín  
security printing tlač cenín  
security, safety bezpečnosť  
see-safe dohoda s kompenzáciou za nepredané knihy  
see-through, show-through presvitanie  
seizure konfiškácia  
selection voľba, výber  
selector voliaci prepínač  
self-acting samočinný  
self-adhesive samolepiaci  
self-adhesive label samolepiaca etiketa, samolepka  
self-adhesive/self-seal envelope samolepiaca obálka  
self-copy paper, carbonless paper bezkarbónový (samoprepisovací) papier  
self-cover brožúrka bez osobitnej obálky  
self-diagnostic program samodiagnostický program  
self-endpapers/self-ends brožúrka bez osobitnej predsádky  
self-mailer pošta bez obálky  
self-regulation samočinná (automatická) regulácia, autoregulácia  
seller tovar idúci na odbyt  
semi-automatic poloautomatický  
semicolon bodkočiarka  
semiconductor polovodič  
sensibility, sensitivity citlivosť  
sensitizer senzibilizátor  
sensor senzor, snímač  
senzitize scitlivovať  
separated artwork umelecká predloha separovaná do jednotlivých farieb  
separation colour filter, separation filter výťažkový filter  
sequence poradie, postupnosť, sled  
serial seriál  
serial publication vydávanie po častiach  
serial rights práva na vydávanie po častiach  
serialization serializácia  
series séria  
serif pätka  
server počítač s centrálnymi funkciami (preberajúci určité funkcie ostatnej periférie)  
service, maintenance servis, údržba  
set súbor  
set off odtlačiť  
set value, setting value nastavená hodnota  
setting of formulae sadzba vzorcov  
setting point, setting temperature teplota tuhnutia  
setting rules pravidlá sadzby  
setting up costs/setup costs náklady na nastavenie strojov  
sew šiť  
sewage odpadová voda; kanalizácia  
sewing zošívanie  
sewn binding šitá väzba  
shade odtieň, nádych farby; tieň  
shaft hriadeľ  
share akcia, obchodný podiel  
shareholder akcionár  
sharp picture ostrý obraz  
sharpness ostrosť  
sheet hárok  
sheet feed nakladanie hárkov  
sheet printing hárková tlač  
sheet sizes rozmery hárka  
sheet-fed press hárkový tlačový stroj  
shelve odložiť, nechať bokom  
shelving regály  
shift smena; presun, posun  
shipping preprava tovaru loďou  
shipping agent lodný prepravca  
shipping costs dopravné náklady  
shipping instructions nakladacie inštrukcie  
shipping note sprievodka  
short krátky, malý  
short discount nízky rabat  
short grain vlákno po šírke  
short grain paper papier s vláknením po šírke  
short ink krátka farba (málo viskózna)  
short run malá séria  
short run printing tlač malých nákladov  
short story poviedka  
shoulder heads odsadené titulky  
showcard tabuľka na nástenke  
shrink(ing) tunnel zmrašťovací tunel  
shrink-packed/shrink-wrapped balený do zmrašťovacej fólie  
shrink-wrap zmrašťovacia fólia  
shutter uzávierka, clona  
siccative sikatív, sušidlo  
side heading/side head titulok posunutý doľava  
side-sewing, side-stitching blokové šitie, šitie zboku  
sidelay register stranový register  
sign for press imprimovať  
signatory signatár  
signature podpis  
silicone applicator jednotka na nanášanie silikónu  
silver halide halogenid striebra  
single delivery prívod jednotlivých produktov  
single width press tlačový stroj s jednoduchou šírkou  
single-colour press, mono-press jednofarbový tlačový stroj  
single-copy orders objednávky jedného výtlačku  
single-leaf insert jednolistová príloha  
single-phase current jednofázový prúd  
size range formátový rozsah  
sizing prispôsobovanie veľkosti  
skid drevená plošina  
skilled personnel kvalifikovaný, zaškolený per-sonál  
slack roll voľne navinutý kotúč papiera  
slackening previs pása papiera  
slipcase puzdro na knihu  
slipped roll, slipped reel nesprávne navinutý kotúč papiera  
slit, slitting pozdĺžne rezanie  
slot štrbina (na upínanie tlačových foriem na cylinder)  
slow-down spomaliť (napr. chod tlačového stroja)  
slurring, shearing šmyk  
slush pile nevyžiadané rukopisy  
small capitals/small caps/smalls/sc malé kapitálky  
small order surcharge prirážka na malé objednávky  
small-offset printing maloformátová ofsetová tlač  
smearing obťahovanie, rozmazávanie  
soft cover mäkký obal  
soft dot neostrý bod  
soft ink, sticky ink, tacky ink dlhá farba (viskózna)  
softener, softening agent zmäkčovadlo, zmäkčovacia prísada  
software softver  
softwood mäkké drevo  
sole jediný  
sole agency jediný zástupca  
solid tuhá látka; tuhý, pevný, rovnorodý; vytlačená plná plocha  
solid content obsah sušiny  
solubility rozpustnosť  
solution roztok; riešenie  
solvent rozpúšťadlo, riedidlo  
sort druh sadzby  
space medzera  
spacing riedenie sadzby, rozpaľovanie riadkov  
spare parts náhradné súčiastky, náhradné diely  
spare parts kit súprava náhradných súčiastok  
special sorts špeciálne značky a písmená  
specifications, specification špecifikácia  
specify špecifikovať  
spectral colour spektrálna farba  
spectral sensitivity spektrálna citlivosť  
speed rýchlosť  
speed control regulácia rýchlosti  
speed-up zrýchliť (napr. chod tlačového stroja)  
spelling hláskovanie  
spin off vyvinúť vedľajší produkt  
spine chrbát  
spine lettering nápis na chrbte knihy  
spinner otáčací stojan  
spinoff vedľajší produkt  
spiral binding špirálová väzba  
splashing (of ink) striekanie (tlačovej farby)  
splicer, autopaster odvíjač s automatickým zlepovaním kotúčov  
spoilage, maculature makulatúra  
sponsor sponzor  
spool cievka  
spot colour pestrá farba  
spray dampening system, spray dampener striekacie vlhčiace zariadenie  
spring-loaded odpružený  
sprinkled edge striekaná oriezka  
square back/square spine rovný knižný chrbát  
square brackets hranaté zátvorky  
stability stabilita, stálosť, odolnosť  
stability in store skladovateľnosť  
stability of emulsion stabilita emulzie  
stability, run stability životnosť tlačovej formy  
stabilizer, fixer stabilizátor, ustaľovač  
stack stoh; stohovať  
stacked units tlačové jednotky usporiadané nad sebou, vertikálne  
stacker stohovač  
stacking of rolls stohovanie kotúčov papiera (skladovanie)  
stainless steel nehrdzavejúca oceľ  
stamp razidlo  
stand time prestoj  
stand-by pohotovostný, výpomocný, rezervný  
standard štandard, úroveň; technická norma  
standard agreement/standard contract štandardná zmluva  
standard equipment štandardné vybavenie  
standard paper sizes štandardné rozmery papiera  
standardization štandardizácia, normalizácia; normovanie  
standing order pravidelná objednávka  
starch glue škrobové lepidlo  
static electricity statická elektrina  
stationary jaw pevná skladacia klapka  
stationery písacie potreby  
statistics štatistika  
statutory agent štatutárny zástupca, zákonný zástupca  
steel engraving press oceľotlačový stroj  
stencil šablóna  
step and repeat opakovacie kopírovanie  
stereo/stereotype stereotyp  
stet poznámka "platí"  
sticky ink lepkavá, priľnavá tlačová farba, dlhá farba  
stiffen zahustiť (tlačovú farbu)  
stipu-late vyhradiť si (podmienku)  
stirring miešanie (tlačovej farby)  
stitch brožovať  
stitching brožovanie  
stitching wire zošívací drôt  
stock zásoba  
stock control kontrola zásob  
stock level úroveň zásob  
stock turn/stock turnround/stock turnover obrat tovaru na sklade, skladový obrat  
stocklist katalóg zásob  
stocktaking inventúra zásob  
stop zastavenie; zarážka, doraz  
storage, warehousing skladovanie  
straight letter hladká sadzba  
strap preväzovať  
strapping machine, strapper preväzovací stroj, preväzovačka  
strawboard lepenka zo slamy  
stream prúd; šupina  
stream delivery šupinový vykladač  
stream feed(ing) šupinové nakladanie; vedenie produktov v šupine  
stream feeder šupinový nakladač  
strike úder na kláves; štrajk  
strike-on, typewriter composition strojopisná sadzba  
strike-through prerážanie, presvitanie  
strip in vložiť pásik papiera  
stripping film sťahovací film  
stripping-in montáž textov  
stroke zdvih  
stuffer reklamné brožúry  
sub-agency subagentúra  
sub-edit redakčne spracovať  
sub-editor pomocný redaktor  
sub-heading/sub-head, subtitle podnadpis  
subbing/sub-editing redakčná úprava  
subject to závislý od čoho  
sublicense poskytnúť časť licencie  
submission predloženie  
subscribe predplatiť si  
subscriber predplatiteľ, abonent  
subscription predplatné  
subsidiary subsidiárny  
subsidiary company pridružená spoločnosť  
subsidiary rights právo adaptácie (pre TV)  
subsidy subvencia  
substance hutnosť, hmotnosť  
substitute nahradiť  
subtractive colour mixing subtraktívne miešanie farieb  
sucker savka  
sucker bar savková tyč  
suction nasávanie, odsávanie  
sulphite pulp sulfitová buničina  
summarize zhrnúť  
summary resumé  
supercalendered paper papier s vysokým leskom  
superior figu-res/superior letters exponenciálne čísla; horné indexové písmená  
superscript horný index, exponent  
supplier dodávateľ  
supply dodávanie  
supply and demand ponuka a dopyt  
support podpera, opora, držiak, suport, podstavec  
surcharge prirážka  
surface povrch  
surface active agent, surfactant povrchovo aktívne činidlo  
surface layer povrchová vrstva  
surface tension povrchové napätie  
surface treatment, surface finishing úprava povrchu  
swelling napučanie  
swing výkyv  
swing-arm gripper, swing gripper kývavý chytač, kývavý predchytač  
switch spínač  
switch off vypnúť  
switch on zapnúť  
switch over prepnúť  
symbol language sústava symbolov (napr. na označenie obslužných prvkov stroja)  
synchronizing, timing synchronizácia  
syndicate súčasne uverejniť  
synopsis synopsa  
system systém  
system of wiring schéma zapojenia  
systematic error systematická chyba, sústavná chyba  
T ^
tab index jazdcový index  
table tabuľka  
tabloid tabloidný formát; bulvárne noviny (len v Británii)  
tabular matter tabuľková sadzba  
tack lepivosť, priľnavosť (tlačovej farby)  
tailband spodný kapitálik  
tailored prispôsobený požiadavkám (zákazníka), "šitý na mieru"  
take back posunúť späť  
take over preniesť dopredu  
take over protocol preberací protokol  
talking book zvukový záznam knihy  
tandem tandemové usporiadanie; krížová preväzovačka, "tandem"  
tank nádrž, zásobník; vyvolávací tank  
tap water voda z vodovodu  
tape páska  
tare tara, hmotnosť obalu  
target cieľ  
tax allowance daňová úľava  
tax evasion daňový únik  
tax free, duty free bez dane, bez cla  
tax, duty daň, dávka, poplatok, clo  
teacher's book/teacher's manual metodická príručka k učebnici  
tear roztrhnutie (pása papiera)  
tear resistance odolnosť proti roztrhnutiu  
tear(ing) resistance pevnosť v pretrhnutí, odolnosť proti pretrhnutiu  
tearsheet dokladová stránka  
technical technický  
technical specification technická špecifikácia, technické údaje  
telecommunications telekomunikácie  
teleordering objednávanie cez počítač  
telescope teleskopický, výsuvný  
temperature teplota  
temperature treatment, tempering temperovanie  
tensile strength pevnosť v ťahu  
tension napätie, pnutie, ťah  
tension roller napínací valec  
tension setting, tension adjustment nastavenie pnutia (ťahu) pása papiera  
tensioning napínanie, naťahovanie  
terabyte terabyte ca. 1000 gigabytov  
term termín  
terminate ukončiť  
termination ukončenie  
terms podmienky  
terms of payment/payment terms platobné podmienky  
territory teritórium  
test skúška, test; skúšať, testovať  
text text  
text area textová plocha  
text pages textová časť  
text paper knižný papier  
textual textový  
the book trade/the publishing trade knižný trh; vydavateľský trh  
the media/the mass media masmédiá  
the metric system metrická sústava  
the prin-ting trade/industry tlačiarenský priemysel  
thermo-mechanical pulp termomechanická drevovina  
thermographic prin-ting/thermography termografia  
thermoplastic binding/adhesive binding termomechanická väzba; lepená väzba  
thesaurus tezaurus  
thick hustý  
thicken hustnúť; zahustiť; koncentrovať  
thickener, thickening agent zahusťovadlo, zahusťovací prostriedok  
thickening hustnutie; zahusťovanie  
thickness hrúbka  
thickness gauge hrúbkomer  
thin tenký; riedky; stenčovať, zužovať; riediť  
thin film, thin layer tenký film, tenká vrstva  
thinner, thinning agent riedidlo  
thinning riedenie; rednutie; stenčovanie  
third fold tretí lom  
thixotropy tixotropia  
thread závit; niť  
thread sealing šitie taviteľnými niťami  
thread sewing machine, thread stitcher niťošička  
thread sewn book niťou šitá kniha  
thread stitching, thread sewing šitie niťou  
threading-in zavádzanie (nite v niťošičke, pásky v preväzovačke)  
three-colour processing (printing) trojfarebná tlač  
three-dimensional printing, 3D printing trojrozmerná tlač  
three-phase current trojfázový prúd  
thumb index vysekávaný index  
tie band preväzovacia páska  
tie-in kniha nadväzujúca na film  
tight back/tight spine tesne nalepený chrbát  
time čas  
time limit časový limit  
time scale časový rozpis  
timing časovanie; synchronizácia  
tint svetlá podtlač  
tinting tónovanie  
tinting colour tónovacia farba  
tinting power, tinting strength sýtosť (intenzita) farby, krycia schopnosť  
tintometer kolorimeter  
tip vlepená príloha  
tip in vlepiť  
tipped-in vlepený  
title názov  
title page titulná strana  
title page verso/title verso chrbát titulnej strany  
title verso/reverse of title verzo; titul na ľavej strane  
to be in debt byť zadĺžený  
to deal with zaoberať sa niečím  
to duplicate a film/a letter urobiť kópiu filmu, listu  
to estimate for a job odhad ceny práce  
to mark down a price znížiť cenu  
to pass for press schváliť do tlače, dať imprimatur  
to reverse out negatívne vybrať  
to sell at cost predávať bez zisku  
to send something under separate cover poslať niečo v osobitnej obálke  
tolerance tolerancia  
tone odtieň  
tone scale tónová stupnica  
tone value tónová hodnota  
tool nástroj  
top copy prvá kópia  
top lay krycia značka  
top side lícna strana  
torque wrench momentový kľúč  
touch screen dotyková obrazovka  
tough tuhý, pevný  
toughener stužovadlo, zahusťovadlo  
toxic jedovatý  
toxic waste disposal likvidácia toxického odpadu  
toxicity toxicita, jedovatosť  
trace element stopový prvok  
tracer obežník, dotazník (U.S.)  
trade obchod  
trade asso-ciation obchodné združenie  
trade book normálne vydanie knihy  
trade catalogue/trade list katalóg predávaných kníh; zoznam predávaných kníh  
trade discount veľkoobchodná zľava  
trade discount/trade terms rabatová sadzba  
trade fair obchodný veľtrh  
trade journal/trade magazine/trade paper/trade publication odborný časopis ; odborná publikácia  
trade mark; trade name obchodná značka, ochranná známka  
trade paperback kvalitná kniha v mäkkej väzbe  
trade press odborná tlač  
trade publisher vydavateľ titulov pre knižný trh  
training zaškolenie (personálu)  
transfer pretlač  
transfer letters/transfer lettering/transfer type pretlačové písmo  
transfer roller prenášací valec  
translation preklad  
translation rights práva na preklad  
translator prekladateľ  
transliterate urobiť transliteráciu  
transmission prenos, vysielanie; prevod sily, prevodovka  
transmission densitometer denzitometer na meranie priesvitom  
transmission of information (data) prenos informácií (dát)  
transparency priesvitná fólia  
transport(ing) belt, transport band transportný pás, dopravný pás  
transpose preraďovať  
transposition preraďovanie (napr. polôh na klávesnici)  
treating of water úprava vody (pre potreby vlhčenia)  
treatment zaobchádzanie; spracovanie, úprava (napr. povrchu platne)  
trial skúška  
trial exposure skúšobný osvit  
trial run skúšobný chod, skúšobná prevádzka  
trim orezať, obstrihať  
trim size/trimmed size formát po orezaní  
trimmed product orezaný produkt  
trimmer rezačka; trojstranná rezačka, trojrez  
trouble, failure, fault, breakdown, malfunction porucha, chyba  
troublefree bez chýb, bez porúch; bezporuchový  
troubleman, troubleshooter, serviceman údržbár  
troubleshooting hľadanie a odstraňovanie chýba porúch, údržba  
tube rúra, rúrka; hadica; dutinka; skúmavka; elektrónka  
turbo-dampening system vlhčiace zariadenie turbo  
turn over mať obrat  
turn-table otočný stôl  
turner bar tower sústava obracacích tyčí, nadstavba skladacieho aparátu  
turner bar, turn bar, angle bar obracacia tyč  
turning cylinder, turning drum obracací valec, obracací bubon  
turning platform točňa (zariadenia na dopravu kotúčov do rotačky)  
turnover slovo pokračujúce na ďalšom riadku  
two-colour offset press dvojfarebný ofsetový tlačový stroj  
two-shot hot-melt dvojvrstvové tavné lepidlo  
two-up tlačenie dvojitou formou  
type tlačové písmeno, znak  
type area formát sadzby  
type family skupina písma  
type height výška písma  
type metal, alloy písmovina  
typeface druh písma  
typescript/TS strojom písaný rukopis  
typewriter písací stroj  
typographic(al) typografický  
typography typografia  
U ^
u & lc/u/lc skratka pre hornú a dolnú sadzobnicu  
uc skratka pre hornú sadzobnicu  
ultraviolet light (UV) ultrafialové žiarenie  
unabridged neskrátený  
unacceptable neprijateľný  
unauthorized neautorizovaný  
unbound nezviazaný  
uncoated paper nenatieraný papier  
uncorrected neopravený  
Under Colour Removal (UCR) odstraňovanie spodných farieb  
under contract zmluvne viazaný  
underdeveloped nedostatočne vyvolaný  
underexposed podexponovaný  
underline podčiarknutie  
undermentioned dole spomenutý  
underside rubová strana  
underwrap opatriť balík spodným papierom  
underwrapper podťahovačka spodného papiera  
unearned advance zálohovaný preddavok  
unemployment nezamestnanosť  
unexpurgated nevyškrtaný  
unfinished nedokončený  
uniform edition jednotná edícia  
unit jednotka  
unit cost jednotkové náklady  
unit drive pohon tlačovej jednotky  
unit price cena za jednotku  
Universal Copyright Convention (UCC) Medzinárodná konvencia o copyrighte  
university press univerzitné vydavateľstvo  
unjustified nezarovnaný  
unpublished nepublikovaný  
unsewn neviazaný, lepený  
unsold nepredaný  
until further notice do ďalšieho vyrozumenia  
untrimmed neorezaný  
untrimmed size neorezaný formát  
unwinder odvíjač  
up to date aktuálny  
update aktualizácia  
upper case horná písmovka  
upper-blade ink fountain farebnica s horným stieracím nožom  
used machine použitý stroj (nie nový)  
useful size užitočný formát  
user používateľ  
user-friendly ľahko používateľný  
V ^
vacu-um printing frame, vacuum copying frame vákuový kopírovací rám  
vacuum fan nasávací ventilátor  
vacuum opening system vákuový otvárací systém  
vacuum suction feeder vákuový nakladač  
vacuum-tube lamp výbojka  
vacuum-tube light výbojkové svetlo  
validity, validation trvanie, doba platnosti (zmluvy)  
value hodnota  
valve ventil  
vaporization vyparovanie, odparovanie  
vaporization drying schnutie odparovaním  
variable costs variabilné náklady  
variable interest rate pohyblivá úroková miera  
variable-rate loans (credits) pôžičky (úvery) s pohyblivou úrokovou mierou  
varnish, lacquer lak  
vaseline, petroleum jelly vazelína  
VAT (Value Added Tax) DPH (daň z pridanej hodnoty)  
version verzia  
verso párna stránka, ľavá stránka, chrbtová strana  
vertatur vertatur, korektúrne znamienko (= obrátiť)  
vertical justification vertikálne zalomenie  
vertical transporter vertikálny transportér  
vibrating roller, vibrator vibračný valec, "lízač"  
vibration vibrácia, chvenie, kmitanie  
vibration damping tlmenie vibrácií  
vibrator-less damping system vlhčiace zariadenie bez lízača  
video cassette videokazeta  
video disk videodisk  
videotext videotext  
virgin pulp čerstvá buničina, pôvodná (nepoužitá) buničina  
vis major, force majeure vyššia moc (v zmluvách)  
viscosity viskozita  
vision package priehľadný obal  
visual vizuálny  
visual display unit (VDU)/visual display terminal (VDT) displej, monitor  
visual inspection vizuálna kontrola; obhliadka (stroja)  
volatile solvent prchavé rozpúšťadlo  
voltage napätie  
volume knižný zväzok  
volume discount zľava na veľké množstvo  
volume rights právo vydať ako knihu  
voucher copy dokladový výtlačok  
W ^
wage, salary, pay mzda, plat  
waiting demand neuspokojený dopyt  
waive vzdať sa  
waiver zrieknutie sa práva  
wall chart/wall map nástenný diagram, nástenná mapa  
wallpaper tapeta  
warehouse sklad  
warp zvlniť sa  
wash-out vymývanie  
washup device umývacie zariadenie  
wastage, waste odpad  
waste copy makulatúrny výtlačok  
waste copy release station jednotka na vypúšťanie makulatúrnych výtlačkov  
waste disposal likvidácia odpadu  
waste heat odpadové teplo  
waste paper makulatúra, výmet  
waste paper baler (baling press) lis na odpadový papier  
waste water odpadová voda  
water voda; vlhčiaci roztok  
water circulation cirkulácia vody, cirkulácia vlh-čiaceho roztoku  
water demineralizing demineralizácia vody (na vlhčenie)  
water gauge vodoznak (na papieri)  
water level hladina vlhčiaceho roztoku,  
water pan nádrž vlhčiaceho roztoku  
water pan roller ponorný vlhčiaci valec  
water softening zmäkčovanie vody  
water solubility rozpustnosť vo vode  
water supply prívod vlhčiaceho roztoku  
water-base ink tlačová farba na báze vody  
waterless offset ofsetová tlač bez vlhčenia  
watermark vodotlač  
wear opotrebenie  
web alignment control regulácia hrán pása papiera  
web break detector detektor roztrhnutia pása papiera  
web offset printing ofsetová kotúčová tlač  
web press/web machine kotúčová rotačka  
web width šírka pása (kotúča) papiera  
web-fed printing, web printing kotúčová tlač  
weekly týždenník  
weigh vážiť  
weight hmotnosť, duktus tlačového písma  
weld zvar  
welding zváranie  
welding line línia zvaru  
welding of foil zváranie fólie  
wet on wet, wet process tlač systémom mokrá na mokrú  
wetting power, wettability zmáčavosť  
wf (woodfree paper), wood-free paper bezdrevný papier  
white space biele miesto  
wholesale bookseller/wholesaler veľkopredavač kníh, veľkoobchodník  
wide-angle lens širokouhlý objektív  
widow pankhart, neúplný riadok na novej strane  
width šírka  
wildness oblačný priehľad papiera  
wind off, unwind odvinúť, odvíjať  
wind up navinúť  
window display tovar vo výklade  
wire bound/wire stitched viazaný drôtom  
wire side sitová strana  
wire staple drôtená skobka  
wire stitching machine, wire stitcher drôtová zošívačka, drôtošička  
wiring sústava káblov v stroji  
woodpulp drevná buničina  
word slovo  
word break rozdelenie slova  
word count spočítanie slov  
word space medzera medzi slovami  
word-process pracovať v textovom editore  
word-processor textový editor  
work dielo  
work in progress rozrobená práca  
work side strana obsluhy (tlačového stroja)  
workbook cvičebnica, pracovný zošit  
working capital prevádzkový kapitál  
working conditions pracovné podmienky, prevádzkové podmienky  
working life životnosť (stroja)  
workplace pracovisko  
wrap baliť  
wrapper, wrapping machine balič; baliaci stroj  
wrapping paper baliaci papier  
wrapround plate ovinovacia tlačová forma  
wrench kľúč (nástroj)  
wrinkling krčenie (napr. papiera)  
wrong font (wf) ryba, falošné písmeno  
wrong-reading film stranovo obrátený film  
WYSIWYG (What You See Is What You Get) znázornenie na obrazovke zodpovedajúce výstupu, verné zobrazenie skutočnosti (výstupu)  
X ^
x height stredná výška  
xenon lamp xenónová lampa, xenónová výbojka  
Xerox xerografická kópia, xeroxovať  
Y ^
Y-unit Y-tlačová jednotka rotačky (4 + 2 farby), 6-veža  
year rok  
year end koniec roka  
yearbook, annual ročenka  
yellow žltá  
Z ^
zero speed splicer odvíjač so zlepovaním kotúčov pri nulovej rýchlosti  
zero water, soft water mäkká voda  
zero-rated nulový  
zonal inserting zónové vkladanie príloh  
zoning rozdeľovanie do zón; zónové vkladanie príloh